so tai nguyen moi truong

 .    . . 

 . 

 .

 .

 

     

 

 

    

 

 

 


 


 

  

 


 

 Số lượt truy cập:
18959150

BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM

Biển và Hải đảo là bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, là di sản thiên nhiên của dân tộc, là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho người dân Việt Nam trong quá khứ, hôm nay và mai sau. Ngay từ lúc này chúng ta hãy chung tay làm thay đổi nhận thức, hành vi của toàn xã hội về tầm quan trọng từ việc tuân thủ pháp luật, pháp lý cơ bản về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo, pháp luật quốc tế về Biển và Hải đảo.

Chuyển bộ gõ
Về đầu