so tai nguyen moi truong
. 
  . 
 .
 .
          

 


 

 Số lượt truy cập:
25275328
 
 .

CỤM THI ĐUA SỐ III TỔ CHỨC KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2015

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của ngành như: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); 40 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015). Đồng

Chuyển bộ gõ
Về đầu