Tỷ giá
Giá vàng
Loại
Mua vào
Bán ra
SBJ
SJC
Chuyển bộ gõ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI ĐẢNG BỘ DÂN CHÍNH ĐẢNG TỈNH
Cập nhật ngày: 23/07/10

Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh; tham mưu đề xuất với Tỉnh về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Tính đến tháng 6/2010 toàn Đảng bộ có 72 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 16 đảng bộ và 56 chi bộ cơ sở; có 1807 đảng viên.

Xác định sinh hoạt Đảng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phản ánh những hoạt động của tổ chức và đảng viên, đặc biệt là khi có Chỉ thị số 10- CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương, Đảng bộ đã thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng quan tâm đến việc duy trì nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng. Nhiều cấp ủy cơ sở đã xây dựng quy chế hoạt động, duy trì được nề nếp sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ. Nội dung và các tính chất trong sinh hoạt chi bộ được  quan tâm, cải tiến, nâng cao, tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thể hiện được vai trò hạt nhân, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị số 10, Hướng dẫn số 05 của Trung ương, Thông tri số 05 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, các nguyên tắc, quy định trong Điều lệ Đảng, sự chỉ đị và hướng dẫn của các cấp ủy Đảng được đảm bảo, việc sinh hoạt đã đi vào nề nếp hơn. Trong sinh hoạt, nội dung được chuẩn bị và có sự tham gia ý kiến, thống nhất trong chi ủy và gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", bám sát vào Hướng dẫn của Trung ương, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của tập thể chi bộ, chỉ ủy và cá nhân đảng viên với nhiệm vụ được phân công.

Trước khi sinh hoạt, ban chi ủy đã họp, hội ý với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất về đánh giá tình hình và nhiệm vụ trong tâm tháng sau có trọng tâm, trọng điểm. Tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu ngày càng được thể hiện rõ nét, chất lượng sinh hoạt ngày càng được củng cố và tăng cường. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm có trên 75% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 94% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, tình hình sinh hoạt chi bộ còn một số bất cấp: sinh hoạt định kỳ ở một số chi bộ chưa đều, nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, còn mang tính sự vụ, chủ yếu thiên về nhiệm vụ chuyên môn. Việc đấu tranh phê bình và tự phê bình còn yếu, nhiều vấn đề trọng tâm, bức xúc đưa ra nhưng không được bàn luận kỹ, kết luật rõ ràng. Quá trình thực hiện nghị quyết thiếu kiểm tra, đôn đốc sát sao nên hiệu quả chưa  cao. Ba tính chất trong sinh hoạt ở một số chi bộ chưa được thể hiện rõ nét; hình thức ghi biên bản vẫn chưa được thống nhất, sơ sài, thiếu khoa học; nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chưa được chuẩn bị kỹ, bí thư chi bộ còn lúng túng trong việc điều hành…

Qua theo dõi, kiểm tra thực tế, một số kinh nghiệm trong tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo tốt mục đích, yêu cầu được rút ra đó là:

Thứ nhất: Các cấp ủy phải nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của chi bộ, của sinh hoạt chi bộ, coi đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Thứ hai: Làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tạo điều kiện để đảng viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao khả năng bàn bạc, thảo luận và quyết nghị quyết của chi bộ.

Thứ ba: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ, lựa chọn đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ có năng lực, tâm huyết, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời Chi ủy và Bí thư chi bộ phải hương mẫu, làm tốt công tác quản lý đảng viên, phần công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, phù hợp gắn với đặc điểm, yêu cầu của từng nhiệm vụ.

Thứ tư: Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, làm cho tư tưởng đảng viên thông suốt, tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật trong sinh hoạt chi bộ, thực sự là sinh hoạt tư tưởng. Bí thư, chi ủy viên phải gương mẫu, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng. Trong sinh hoạt phải gương mẫu tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm nếu có vi phạm…

Thứ năm: Cấp ủy cấp trên phải lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc xây dựng kết hoạch, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc sinh hoạt chi bộ và nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để kịp thời pháp kiện, uốn nắn và biểu dương điển hình tiên tiến. Thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng cấp ủy viên, trong đó có nghiệp vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là: Cấp ủy chi bộ phải duy trì và thực hiện nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, phải tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tùy theo tình hình đặc điểm, thực tế của cơ quan, đơn vị mà định thời gian sinh hoạt cho phù hợp, gắn nội dung sinh hoạt với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Các buổi sinh hoạt chi bộ phải nhất thiết bố trí thư ký để ghi chép trung thực, đầy đủ ý kiến thảo luận của đảng viên và kết luận của đồng chí chủ trì; cuối buổi phải thông qua nghị quyết hoặc ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì, thư ký phải ký vào sổ ghi biên bản cuộc họp chi bộ.

Hai là: Ban Chi ủy và trước hết là bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời thông báo trước nội dung, thời gian địa điểm cho đảng viên biết để chủ động bố trí thời gian dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biển. Chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể thiết thiết liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp giải quyết. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn có mặt hạn chế, khuyết điểm.

Ba là: Chi bộ phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, làm cho đảng viên nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của đảng viên trong cơ quan đơn vị.

Bốn là: Trong sinh hoạt chi bộ cần phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, phương pháp sinh hoạt mềm dẻo, linh hoạt. Các vấn đề của chi bộ, chi ủy được đưa ra dân chủ thảo luận, mọi đảng viên đều được phát biểu ý kiến, tỏ rõ chính kiến của mình. Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nọi, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những vấn đề sau khi được bàn bạc dân chủ, biểu quyết theo đa số trở thành nghị quyết của chi bộ, mọi đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết.

Năm là: Mỗi quý tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn một số vấn đề phù hợp, sát với tình hình của cơ quan, đơn vị để sinh hoạt như về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về xây dựng củng cố tổ chức đoàn thể, về đầy mạnh công tác phát triển đảng viên… Sinh hoạt chuyên đề sẽ có tác dụng giáo dục, nâng cao ý thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức, tập trung trí thệ tập thể để đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục sớm những mặt còn yếu kém, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Sáu là: Trong sinh hoạt chi bộ cần thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng theo Quyết định 158 ngày 12/5/2008 của Bộ Chính trị, kết hợp với thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo giải pháp đồng bộ có hiệu quả đề xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Bảy là: Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ. Đây là vấn đề quan trọng trong việc bảo đảm vai trò lãnh đạo của chi bộ. Đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ phải thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ.

Tám là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên về chất hành chế độ sinh hoạt chi bộ. Kiểm tra việc sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất, qua làm việc trực tiếp với cấp ủy, với toàn thể đảng viên hoặc kiểm tra qua sổ ghi biên bản họp chi bộ, qua đó góp phần giúp chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kịp thời biểu dương những chi bộ tiêu biểu, giới thiệu kinh nghiệm của các chi bộ khác, uốn nắn những lệch lạc trong sinh hoạt, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo sát hợp, hiệu quả.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu