• :
  • :
Đồng chí Trần Tiến Dũng

Đồng chí Trần Tiến Dũng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

- Sinh ngày: 07/03/1975.

- Dân tộc: Kinh.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 19 tháng 12 năm 2001; chính thức ngày 19 tháng 12 năm 2002.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Chuyên môn: Thạc sỹ Luật;

+ Lý luận chính trị: Cao cấp.

Quê quán: Mỹ Xá – Nam Định

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

a, Lãnh đạo, quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:

- Công tác quy hoạch; xây dựng cơ chế, chính sách, đề án khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội; xúc tiến đầu tư;

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công, bao gồm chuẩn bị đầu tư, danh mục đầu tư, phân bổ vốn đầu tư; dự toán ngân sách hàng năm, các nội dung có liên quan đến điều chỉnh, bổ sung ngân sách; xây dựng các công trình trọng điểm;

- Chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư; chủ trương đầu tư các dự án. Cho ý kiến về thăm dò, khai thác khoáng sản; đấu thầu dự án ngoài ngân sách nhà nước; đấu giá tài sản nhà nước là trụ sở, đất;

- Cải cách hành chính; điều chỉnh địa giới hành chính; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng;

- Công tác biên giới; quốc phòng, an ninh; nội chính; đối ngoại; phòng chống tham nhũng, lãng phí;

- Những nhiệm vụ lớn, đột xuất và phức tạp thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; chỉ đạo công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban xây dựng đảng tỉnh và các đoàn thể Nhân dân, các cơ quan trong khối nội chính. Lãnh đạo hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

b) Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo quy định của Trung ương, phân công của Tỉnh uỷ và tình hình cụ thể của địa phương;

c) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau:

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thống kê;

- Thành phố Lai Châu.

d) Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

* Chủ tịch giao quyền cho các Phó Chủ tịch xem xét, quyết định xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch theo lĩnh vực được phân công cho các Phó Chủ tịch. Trường hợp phức tạp, báo cáo Chủ tịch, UBND tỉnh.

Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.584
Hôm qua : 16.739
Tháng 02 : 428.873
Năm 2021 : 902.488
Tổng số : 60.493.872