Tỷ giá
Giá vàng
Loại
Mua vào
Bán ra
SBJ
SJC
Chuyển bộ gõ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
Cập nhật ngày: 23/07/10

Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo các chi, đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Lãnh đạo cấp uỷ các chi, đảng bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác; bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ; đấu tranh phong, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đảng bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chất lượng tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức – lao động. Gắn học tập với xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước trong cán bộ, đảng viên nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng; mọi đảng viên có trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng. Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng và có biện pháp giải quyết kịp thời. Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức – lao động trong Đảng bộ. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; tích cực sửa đổi lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nâng lên. Phong trào “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang hình thành, phát triển, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trong các ngành, các lĩnh vực góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

        Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh của những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương để mọi người dân Việt Nam học tập và noi theo. Việc triển khai và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh đã nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Hơn ba năm thực hiện Cuộc vận động, Ban chỉ đạo cuộc vận động Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sát, phù hợp với tình hình thực tiễn ở Đảng bộ. Ban chỉ đạo cuộc vận động các chi, đảng bộ đã chỉ đạo tổ chức học tập các chuyên đề. Việc tổ chức học tập bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng kế hoạch. Sau học tập, nghiên cứu các chuyên đề, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đều chỉ đạo cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cuộc vận động Đảng bộ chỉ đạo triển khai kế hoạch đăng ký và thực hiện nêu gương về đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cuộc vận động, tạo sự lan tỏa, tính giáo dục cho cán bộ, đảng viên, CNVC- LĐ, góp phần đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu. Kết quả đã có 100% đảng viên và trên 97% quần chúng được tiếp thu nội dung các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau  học tập nội dung các chuyên đề của cuộc vận động hàng năm mỗi cán bộ, đảng viên CNVC- LĐ đều nhận thức sâu sắc hơn các giá trị tấm gương đạo đức của Bác, 100% đảng viên và quần chúng đều đăng ký rèn luyện, 100% cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã thực hiện tốt việc lấy ý kiến của quần chúng, khu dân cư góp ý cho tổ chức đảng và đảng viên, chỉ đạo tốt việc cụ thể  hóa các tiêu chí của Cuộc vận động thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của các chi, đảng bộ. Cùng với việc học tập chuyên đề cuộc vận động, Ban Chỉ đạo đã tổ chức gặp mặt, biểu dương 40 tập thể và 46 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009 và chọn 3 đơn vị làm điểm: Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, mỗi đơn vị chọn một số việc trọng tâm, trọng điểm triển khai điểm việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để từ đó rút kinh nghiệm, đẩy mạnh cuộc vận động trong các năm tiếp theo. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết tổng kết cuộc vận động được Ban Chỉ đạo và cấp ủy cơ sở thường xuyên coi trọng.

Trọng tâm của cuộc vận động từ năm 2007 đến nay được Ban chỉ đạo cuộc vận động Đảng bộ xác định là cùng với việc học tập, phải tập trung đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Việc làm theo đã được cấp ủy, ban chỉ đạo các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, có tác động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng chi, đảng bộ cơ sở và xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống trong các cơ quan, đơn vị. Công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc được nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục triển khai, cơ chế “một cửa” được thực hiện ở hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước. Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị được nâng cao. Một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đã có chuyển biến tích cực trong việc tiếp dân, thực hiện những công việc hành chính nhanh gọn, có hiệu quả hơn. Điển hình như: Sở Y tế, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp...Việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực. Các đơn vị được cấp ngân sách đều thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi tiêu, nhiều đơn vị có quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí điển hình là chi bộ Ngân hàng Nhà nước tiết kiệm trong chi tiêu hành chính trong ba năm được 110,5 triệu đồng, chi bộ Thanh tra tỉnh triệt để tiết kiệm trong sử dụng tài sản công, trả lại cho tỉnh 01 xe ô tô, tăng cường sử dụng phương tiện cá nhân, phương tiện công cộng...chi bộ Hội Nông dân tỉnh học và làm theo Bác, mỗi cán bộ của Hội phải “gần gũi với nhân dân, tôn trọng lễ phép khiêm tốn học hỏi nhân dân”, vận động nông dân tham gia các phong trào của Hội, tổ Đảng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh tham mưu tổ chức 18 buổi tuyên truyền với trên 1000 lượt cán bộ, hội viên tham dự với nội dung “Thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí’’ phát huy truyền thống “bộ đội Cụ Hồ” Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu - Đổi mới giúp nhau xóa đói, giảm nghèo thực hành lối sống Cần - Kiệm – Liêm – Chính.... Các kết quả đó đã góp phần tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên, CNVC - LĐ vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc cụ thể hóa tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới thông qua phong trào xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa có bước phát triển về chiều sâu, tạo phong trào thi đua sôi nổi, tích cực trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua hơn 3 năm thực hiện cuộc vận động, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, CNVC- LĐ trong Đảng bộ được nâng lên, biểu hiện qua các hành động hằng ngày, trong các mối quan hệ công việc, tập thể, cộng đồng, đồng nghiệp. Sự chuyển biến tích cực từ trong nhận thức và hành động đã góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Những tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương là những biểu hiện sinh động của việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ. Cuộc vận động đã thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu