Tỷ giá
Giá vàng
Loại
Mua vào
Bán ra
SBJ
SJC
Chuyển bộ gõ
Công tác phát triển Đảng viên mới "coi trọng chất lượng"
Cập nhật ngày: 06/08/10

Xác định công tác phát triển Đảng viên là việc làm thường xuyên, quan trọng trong công tác phát triển Đảng, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh lần thứ VI xác định: “Các cấp uỷ Đảng cần chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới. Hàng năm có kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng viên mới, chú trọng chất lượng Đảng viên mới kết nạp, chú ý kết nạp Đảng viên nữ, dân tộc ít người, thành phần công nhân, trí thức và lực lượng đoàn viên thanh niên”.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ - viên chức trong toàn Đảng bộ; tổ chức cho quần chúng học tập nghiên cứu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng cho quần chúng nâng cao nhận thức về Đảng; xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ và chi bộ trong công tác phát triển Đảng. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước, qua đó giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng tạo nguồn kết nạp đảng viên; hàng tháng và quý, xây dựng kế hoạch kết nạp Đảng; giao nhiệm vụ cho quần chúng ưu tú để thử thách, phân công Đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ; xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.

Trong công tác kết nạp đảng viên, BTV Đảng uỷ đặc biệt quan tâm phát triển Đảng viên là đoàn viên thanh niên, ưu tiên nữ và đối tượng dân tộc thiểu số. Luôn gắn công tác kết nạp Đảng viên với công tác củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng Đảng viên.

Kết quả trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, Đảng bộ đã mở 15 lớp bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho 820 quần chúng ưu tú; 11 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 654 Đảng viên mới; kết nạp 607 đồng chí vào Đảng (đạt trên 120% so mục tiêu đề ra), trong đó nữ: 207, dân tộc thiểu số: 68 đồng chí, đoàn viên thành niên: 360 đồng chí; trình độ văn hoá: THCS: 44, THPT: 563, cao đẳng, đại học trở lên 334 đồng chí chiếm 55%.

Sau khi kết nạp, đa số các Đảng viên đó phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày; nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị. Công tác phát triển Đảng viên mới đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác Đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững vạnh.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Một số ít cấp uỷ Đảng ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển Đảng, chưa hướng dẫn kỹ về công tác kết nạp Đảng nên quá trình hoàn thiện hồ sơ phải làm lại nhiều lần, gây chậm trễ về thời gian, thời hạn quy định; một số ít Đảng viên mới được kết nạp chưa thực sự phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày; các tổ chức đoàn thể chưa chủ động giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng để xem xét, kết nạp, thường bị động, giới thiệu theo định hướng của tổ chức Đảng.

Mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới, Ban thường vụ sẽ tập trung vào các nội dung:

Một là: Các cấp uỷ Đảng phải thường xuyên lãnh đạo công tác tư tưởng, giáo dục chính trị cho toàn thể cán bộ, Đảng viên, CNVC – LĐ nhận thức về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng; ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kết nạp Đảng viên. Mỗi Đảng viên phải tự giác rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương đề quần chúng học tập, noi theo và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác vận động, giáo dục quần chúng tự nguyện phấn đấu vào Đảng.

Hai là: Phải thường  xuyên lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng viên cho cả nhiệm kỳ và từng năm nhằm tăng cường về số lượng và mạnh về chất lượng.

Ba là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện phòng chống tham nhũng có hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng viên, củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng; vận động, giáo dục quần chúng rèn luyện động cơ đúng đắn vào Đảng.

Bốn là: Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua yêu nước để lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu với Đảng.

Năm là: Nắm vững điều kiện, nguyên tắc, thủ tục kết nạp Đảng viên; làm tốt công tác thẩm tra xác minh hồ sơ của người xin vào Đảng theo đúng quy định của Trung ương. Đảm bảo người xin vào Đảng phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định của Điều lệ Đảng. Thường xuyên kiểm tra; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

(Nguyễn Thị Nga)


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu