Trang chủ Tổ chức bộ máy Các phòng ban

DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN

(Ngày đăng :18/10/2014 9:51:27 SA)

(laichau.gov.vn) Địa chỉ và số điện thoại liên hệ

 

 

STT Tên đơn vị Chức vụ Điện thoại
Di động Máy bàn Địa chỉ Email
A CÁC CƠ QUAN, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ, LLVT THUỘC HUYỆN
I Lãnh đạo
HĐND-UBND
       
1 Phạm Đức Minh Chủ tịch 01694.085.689 3.910.686  
2 Lò Văn Duy P Chủ tịch 0979.172.999 3.910.676  
3 Nguyễn Quang Hải P Chủ tịch 0912.079.803 3.910.689 haitvnchau@gmail.com
4 Hà Văn Sơn P Chủ tịch 0915.189.568 3.910.699 ducsonmte@yahoo.com
  hasonlaichau@gmail.com
5 Quàng Văn Trực CT Hội đồng   3.910.661  
6 Lại Thị Huế PCT H.Đồng 0988.406.515 3.910.678  
01232.500.768  
II VP HĐND-UBND     3.910.688 vanphongubnn@gmail.com
1 Phan Văn Cốc Chánh VP 0969.233.689 3,910,688 phancoc79@gmail.com
2 Trần Anh Đôn Chuyên viên 1696103346    
3 Đỗ Tiến Vượng Chuyên viên 0985.572.861   dotienvuong1985@gmail.com
4 Lò Thị Nhất Chuyên viên 0946.687.589 3,910,129 nhatqnsl@gmail.com
5 Phạm Thị Phương Loan Chuyên viên 0984.582.066    
6 Nguyễn Thị Dinh Chuyên viên 0977.337.917    
7 Hoàng Thu Huyền Kế toán 0975.944.031 3,910,669 hoangthuhuyen1990@gmail.com
8 Vũ Thị Hà Văn thư 0975.090.832 3,910,112  
9 Chu Văn Dũng Lái xe 0945. 371. 333    
10 Lò Văn Quân Bảo vệ ,0986211473    
11 Kiều Tràng Tuyến Lái xe 0974. 320. 668    
12 Đặng Văn Thường Chuyên viên 01277091988 ,0977289785  
13 Nguyễn Khắc Vượng Chuyên viên ,01688778677    
III P. Tài chính & KH       ptckhnamnhun112@gmail.com
1 Khổng Văn Thành T. Phòng 0963. 567. 699 3,910,838  
2 Nguyễn Văn Đồng 0945. 942. 283  
3 Nguyễn Duy Khoan CV 0978. 463. 078 3,910,179 3 910 829 P khoan
4 Trần Thị Thìn CV 0945. 381. 288    
5 Trương Thế Phương Lan CV 01259. 284. 566    
6 Đinh Quanh Hiếu PTP 0915. 467. 929 3910. 767  
7 Nguyễn Thanh Huy   0989. 966. 000    
IV P. NN&PTNT        
1 Nguyễn Văn Giáp T. Phòng 0912. 783. 667 3.910.636  phongnongnghiepnamnhun@gmail.com
0984. 339. 989   giapnguyenmt@gmail.com
2 Đỗ Văn Thắng P.TP 0912. 462. 789 3,910,136 dovanthanglc@gmail.com
3 Bùi Anh Quyết CV 0988. 815. 645
'0916. 643. 645
3 910 696 anhquyet.ub@gmail.com
4 Dương Văn Luật CV 0914. 813.516 3,910,136 luatpnn@gmail.com
5 Ninh Thị Thanh CV 01682. 192.063 3.910.696 ninhthanhkn52@gmail.com
6 Phạm Chí linh CV 0974. 304.589 3,910,136 linhpc83@wru.vn
V P. TN&MT        
1 Nguyễn Đức Hiền T. Phòng 0918. 113. 668 3,910,667 duchientnmt@gmail.com
2 Chúng Văn Thận PTP 0986. 382.548 3,910,667 chungthanh82@gmail.com
3 Nguyễn Văn Bảo CV 0983. 406. 118   vanbaottptqd@gmail.com
4 Phan Thị Hồng CV 0987. 258. 916   thanhhong.24@gmail.com
5 Trần Thị Hải CV 01688. 655.086   thanhhaitnmt86@gmail.com
6 Phạm Thị Hiên Kế Toán 0986. 931.895   hienpham88@gmail.com
VI P. GD&ĐT        
1 Vũ Tiến Hóa T. Phòng 0915. 073. 523   vuhoalaichau1977@Gmail.com
2 Hoàng Thị Phượng PT.Phòng '0975.368. 855   hoangthiphuonglc@gmail.com
3 Nguyễn Mạnh Hùng PT.Phòng 0947. 386. 757   hungpgdnamnhun@gmail.com
4 Khổng Thị Thảo KT 0972. 990. 905   khongthaodhtm@gmail.com
5 Bùi Thị Trang Văn thư 0165. 860.7713    
6 Trần Quang Tráng Bộ phận TCCB 1,684,431,469 3,910,766 quangtrang81@gmail.com
7 Vũ Xuân Thủy Tổ trưởng CM THCS 987,091,199   nhimthuy@gmail.com
8 Vũ Thị Tố Hoa Tổ trưởng CM Tiểu học 1,687,538,972   hoa12d@gmail.com
9 Lò Thị Inh Tổ trưởng CM Mầm non 977,931,554   loinh2@gmail.com
10 Vi Thị Thúy Tquy 0986. 074. 383    
VII P. Công thương       pctnamnhun@gmail.com
1 Phạm Anh Tuấn T. Phòng 0915. 484. 809 3,910,139 anhtuancongthuong@gmail.com
2 Ngô Hồng Kiên PT. Phòng 0914. 255. 659 3,910,137 ngohongkienvp@gmail.com
3 Nguyễn Duy Phong Cán bộ kỹ thuật 0916. 171. 148   phong26687@gmail.com
4 Nguyễn Thị Huệ Kế toán 0974. 596.712   nguyenhuepct83@gmail.com
5 Mai Văn Thắng Cán bộ kỹ thuật 0977. 989.223    
7 Vũ Hồng Thảo Cán bộ kỹ thuật 0983. 166.396    
VIII P. Dân tộc        
1 Lù Văn Thinh PP trách 0945. 512. 690 3,910,858 phongdantocnamnhun@gmail.com
2 Trần Văn Tùng Cán Bộ    0945. 332. 156    
3 Lò Thị Chương Cán Bộ    01255. 643.616    
XIX P. Nội vụ        
1 Nguyễn Mạnh Hải Phó Trưởng phòng phụ trách 0915.112.981 3,910,828 haitctulc@gmail.com
2 Lê Ngọc Tuấn Phó Trưởng phòng 0948.543.166 3,910,839 lengoctuanktck@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên 0948.577.333   hiennv9@gmail.com
4 Nguyễn Thị Bích Phương Công chức 0947.032.218   nguyenbichphuongdhnv@gmail.com
5 Trần Thị Hương Kế toán 0975.573.885   tranhuongnv@gmail.com
6 Nguyễn Thị Hiền CV 0948. 577. 333   hiennv9@gmail.com
7 Đặng Hoàng Lâm CV 0988. 602. 518   hoanglamkt49@gmail.com
X P. LĐTB&XH     3,910,186  
1 Cao Duy Đan T. Phòng 0976. 266. 808   phongldtbxhnamnhun@gmail.com
2 Phạm Khắc Đạm PT. Phòng '0915. 348. 112
'0974. 978. 898
  phamkhacdan@gmail.com
3 Nguyễn Khắc Vũ CV 0972. 523. 557   dangvupld@gmail.com
XI P. Văn hóa - TT     3,910,158  
1 Lù Trọng Đại T. Phòng 0975. 836. 898   vhnamnhun2013@gmail.com
2 Nguyễn Văn Khang CV 0979. 636. 983   khangvhnamnhun@gmail.com
3 Đỗ Quang Ngọc CB 0977. 769.352    
4 Nguyễn Thị Nụ CB 01667. 132.798   nguyenthinupt@gmail.com
5 Nguyễn Trọng Cộng Kế toán 01642. 525.703   Vietcong.bbi@gmail.com
6 Hà Minh Quyền CB 0972. 856.387    
7 Lù Thị Mai CB 01696. 477.931    
8 Vương Thị Loan CB 0916. 516.268    
XII P. Tư pháp        
1 Pờ Thúy Von P. Phòng 01697. 987. 555   vontuphap@gmail.com
2 Nguyễn Bá Giang   01249. 453. 623    
3 ……………….        
XIII Phòng Thanh tra        
1 Hồ Xuân Tráng Chánh TT 0968. 158. 999   hoxuantrang1979@gmail.com
2 Đỗ Thanh Thiên P Chánh TT 01659. 389. 555   thiendoktck@gmail.com
3 Khoàng Thị Hồng Kế toán 01634. 886.308    
XIV Thống kê        
1 Nguyễn Thanh Tấn Chi C.trưởng 0988. 407. 451    
2 Trần Văn Cường P.C.C trưởng 0915. 459. 073   Trancuong200883@gmail.com
3 Đồng Xuân Trường Chuyên viên 0978. 949. 882   Xuantruongtklc@gmail.com
4 Đoàn Quốc Việt Chuyên viên 0964. 411.987   vietdq198x@gmail.com
5 Trần Ngọc Thuận Chuyên viên 0979. 130.048   Tranngocthuan88@gmail.com
XV Ban CHQS huyện     6,505,552  
1 Trần Hữu Nho CH Trưởng 0914. 823. 513 3,910,635  
2 Đỗ Văn Điền Chính t viên 0912. 645. 619 6,502,126  
3 Nguyễn Khắc Hè CHT-TMT 0945. 103. 267 3,910,630  
4 Điêu Chính Đứ CHT- QS 0912. 746. 004 3,910,632  
  Dương Duy Lai Chính t Viên Phó   3,910,633  
XVI UB K.tra H.ủy        
1 Dương Ngọc Tùng Chủ nhiệm 0977. 941. 520   Tungktlc@gmail.com
2 Bùi Bá Hương Ủy viên 0978. 932. 329    
3 Bùi Thị Dân Ủy viên 0978. 489. 079   Buidanmt@gmail.com
XVII Ban Tổ Chức        
1 Phạm Thanh Quang Trưởng ban 0917. 301. 258   phamquanghu@gmail.com
2 Nguyễn Mạnh Hải Phó ban 0975. 112. 981   haitctu@gmail.com
0915. 112. 981
3 Ngô Chí Danh Cán bộ 0979. 253. 199   danhbantochucsh@gmail.com
XVIII Ban Tuyên giáo        
1 Đinh Xuân Trường Trưởng Ban 0918. 169. 299   bantuyengiaonamnhun@gmail.com
2 Nguyễn Viết Cường Chuyên viên 01234. 830. 237  
3 Lò Văn Đạt Chuyên viên 0948. 308. 346  
XX Trạm thú y        
1 Anh Sinh Trạm trưởng      
2 Vũ Tiến Hùng Cán bộ 01693. 701. 289   VutienhungTI@gmail.com
XXI Hội Nông dân        
1 Vàng A Dơ CT 01688. 079. 757   adonnmt@gmail.com
2 Lê Doãn Trung PCT 01692. 990. 277   trungdoanhvu86@gmail.com
XXII Đoàn Thanh Niên        
1 Hà Văn Ruệ   0912. 949. 257   huyendoannamnhun@gmail.com
2 Vàng Thị Lun   0914. 805. 643    
3 Lò Văn Hưng   0945. 541. 569    
XXIII Hội Phụ nữ        
  Nghiêm Thị Tú Anh   0985. 814. 488   Hoiphunuhuyennamnhun
@gmail.com
  Hoàng Thị Chiến   01245. 309.399  
  Lò Thị Doanh   01659. 413.488  
XIX Bảo Hiểm XH        
  Đặng Xuân Tiến   0987. 251.368    
  Đài TT-TH        
  Nguyễn Ngọc Lâm 0985. 693. 102   thnamnhun@gmail.com
  TT Khuyến nông     3,910,191  
XXV Y tế      
  Lò Thế Khánh   0916.002.980    
  Mai Xuân Tân   ,0987986820    
           
XXVI Kiểm lâm        
  …………. Tôn   01639400011    
  Quang   0983176680    
XXVIII Ban quản lý        
1 Lê Bá Sơn Giám đốc 0986 566 190   Tantruongson2002@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hương Kế toán 01683 412 222   Zinzin271205@gmail.com
3 Phạm Đức Nhân Kế toán 0963 535 686   Ducnhansapa@gmai.com
4 Bùi Anh Hưng Kế toán 0976953043   Bui.anhhung.th@gmail.com
5 Dương Thị Bách Văn thư 0989 131 172 02313 910 866
Banqldanamnhun@gmail.com
6 Cao Ngọc An Lái xe 0988738318    
7 Đoàn Trọng Chuân Cán bộ kỹ thuật 0912 305 186    doanbinhha@gmail.com
8 Nguyễn Công Hoan Cán bộ kỹ thuật 0982 362 879   vanphuc.vp@gmail.com
9 Phạm Văn Định Cán bộ kỹ thuật 0948 682 955   phamdinhltv@gmail.com
10 Thiều Thanh Phong Cán bộ kỹ thuật 0945 969 768   thieuphong36a81@gmail.com
11 Vũ Hữu Dũng Cán bộ kỹ thuật 0944 911 981   huudungtx81@gail.com
12 Lê Sỹ Hoan Cán bộ kỹ thuật 0912 829 882
0914 473 398
  Syhoan882@gmail.com
13 Trần Trung Hiếu Cán bộ kỹ thuật 0963 823 651   Hieutran237@gmail.com
14 Đặng Văn Thường Cán bộ kỹ thuật 0983 529 770
0127 709 1988
  DVthuong070988@gmail.com
15 Vũ Quang Son Cán bộ kỹ thuật 01666 601 562
0914 931 589
  Sonedu789@gmail.com
16 Nguyễn Thị Sáng Cán bộ kỹ thuật 0974 043 208
0915 964 689
  NguyenSangwru@gmail.com
17 Lê Trọng Tuấn Cán bộ kỹ thuật 0985 335 100   letrongtuandh@gmail.com
18 Nghiêm Văn Phi Cán bộ kỹ thuật 0944 946 197
0918 446 086
  nghiemvanphigt1979@gmail.com
19 Đinh Thị Thuận Cán bộ kỹ thuật 01649 444 909
0919 068 556
  dinhthithuan259@gmail.com
20 Nguyễn Quang Hưng Cán bộ kỹ thuật 0913 196 228
0978 434 350
  Hung6228gtvt@gmail.com
21 Đào Thị Huệ Kế toán 0974 115 318
0915 917 356
  daohue35@gmail.com
XXVII Kho bạc        
  Hương   01294916555    
  Ddoox        
B CÁC XÃ THỊ TRẤN
STT TÊN XÃ - ĐƠN VỊ   SỐ ĐIỆN THOẠI   HỌ TÊN CÁN BỘ XÃ
1 Xã Nậm Ban   0974. 156. 569   Phạm Minh Hải
      0945584105    
2 Xã Hua Bum   01647. 724. 268   Lò Po
  Anh Minh P.CT 0944. 757.577    
3 Xã Nậm Pì   01672. 377. 888   Lò Văn chuyền
  Tao Văn Khiến BT Đảng ủy 01665222377    
  Cao Xuân Tiếng PBT Đảng ủy 01679805266    
  Phan Văn Chung CT HĐND 01689409558    
  Phan Văn Đón PCT HĐND 01654436310    
  Lò Văn Chuyền CT UBND 01672377888    
  Lò Văn Kỷ PCT UBND 01657634088    
4 Xã Trung Chải        
  Lý Thị Chướng Bí thư Đảng Ủy 01682. 309.410    
  Trần Giang Nam PBT Đảng ủy 0972. 771.578    
  Thào A Do CT HĐND 0942. 950.901    
  Lê Văn Thắng PCT HĐND 0942. 950.907    
  Lý A Nhè CT UBND 0   ubndtrungchai@gmail.com
  Tào A Dổ PCT UBND 01664. 574.329    
5 Xã Pú Đao   0962. 963. 234   Chá A Chứ
           
6 Xã Nậm Manh   0979. 449. 084   Tống Văn Trài
  Điêu Chính Nam   0989. 410. 523   namvpnammanh@gmail.com
7 Xã Nậm Chà   01663. 940. 981    
  01667. 351. 303  
  Chảo Cáo Kiêm BT Đảng Ủy 01688. 766.220   Trongthu1988@gmail.com
  Phan Văn Thách Phó. BT Đảng Ủy 0963. 103.517   huumuiubnd@gmail.com
  Chảo Chản Mình CT HĐND 01665. 538. 145    
  Phan Văn Sên Chủ tịch UBND 0943. 548. 595    
  Khoàng Văn Thứ Văn phòng 01649. 606.042    
8 Xã Mường Mô   0976. 315. 429   Lù Thị Sen
           
9 Xã Lê Lợi        
  Lò Văn Sinh Bí thư Đảng ủy  0974. 785.217    
  Điêu Thị Chim Phó bí thư Đảng ủy  0977. 179.407   Dieuchimleloi@gmail.com
  Lù Văn Tướng Chủ tịch HĐND  01645. 730.806    
  Lò Văn Phắn Phó chủ tịch HĐND  0917. 885.213   Vanphan@gmail.com
  Mào Việt Hoa Chủ tịch UBND  0974. 718.744    
  Lường Văn Sơn Phó chủ tịch UBND  0985. 586.604    
  Lò Văn Khoa Phó chủ tịch UBND  0979. 138.406   Vankhoa.8484@gmail.com
  Lường Thị Cương Văn phòng HĐND-UBND 0977. 062.585   Luongcuongubndleloi@gmail.com
10 Xã Nậm Hàng        
  Đào Hữu Nhuận Bí thư 0973203416   daonhuanhoangduong@gmail.com
  Lường Văn Án Phó Bí thư 0979305844    
  Nguyễn Văn Hồng CT UBND 0915603857   vanphongubnamnhun@gmail.com
  Lò Văn Hẹp PCT UBND 0985584117   lohepubnd@gmail.com
  Đinh Văn Siêng PCT UBND 0975390469   dinhsiengvh@gmail.com
  Lò Thị Yến VP - TK 0969229785   haiyenubnh@mail.com
  Lò Văn Dương VP - TK 0974832107   vuonggia1307@gmail.com
11 TT Nậm Nhùn   0979. 690. 829   Đinh Văn Phiên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh(23/05/2019 4:56:30 CH)

Đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của Cao nguyên Sìn Hồ(22/05/2019 5:36:14 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân tháng 5(24/05/2019 3:32:34 CH)

Số liệu thống kê tháng 5 năm 2019(24/05/2019 2:03:49 CH)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp độ 1(24/05/2019 11:05:17 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down