Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phong Thổ: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Ngày đăng :07/05/2018 3:48:34 CH)


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Mường So tiếp công dân

(laichau.gov.vn) Bằng nhiều việc làm cụ thế, sát với tình hình thực tế địa phương, huyện Phong Thổ đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” một cách đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mường So là một trong những Đảng bộ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Năm 2017, 17/17 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; 232/253 cán bộ đảng viên xây dựng cam kết thực hiện Nghị quyết (số còn lại do già yếu miễn sinh hoạt). Từ việc cam kết này, việc kiểm điểm đảng viên hàng năm tại Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc được tiến hành đều đặn, nghiêm túc, nhìn thẳng, nói thẳng vào sự việc…Đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm trong công việc theo tinh thần “làm hết việc chứ không làm hết giờ”; cởi mở thân thiện trong quan hệ với đồng nghiệp; gần gũi, tích cực giúp đỡ Nhân dân.

Chị Trần Thị Hậu, đảng viên Chi bộ Văn phòng UBND xã Mường So chia sẻ: “Là một cán bộ phụ trách lĩnh vực thương binh xã hội, làm việc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và với vai trò là đảng viên tôi luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, chủ động trong công việc; tích cực vận động người thân và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước". Đây chỉ là một trong những việc thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn huyện Phong Thổ, đã và đang tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa đến tận cơ sở.

Hiện Đảng bộ huyện Phong Thổ có 58 tổ chức cơ sở đảng, trong đó, 18 đảng bộ cơ sở xã, thị trấn, 40 chi, đảng bộ cơ sở khối cơ quan với 2.948 đảng viên. Để đưa Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đi vào cuộc sống, Huyện ủy Phong Thổ đã xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đến các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.

Đồng thời, ban hành Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở chỉ ra những nét khái quát chung nhất về tình hình của huyện sau thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định 2 nhiệm vụ lớn, 8 giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ông Hoàng Ngọc, Bí thư Huyện ủy Phong Thổ cho biết: Chúng tôi xác định những nhiệm vụ đột phá cần thực hiện ngay và thường xuyên đó là: Cấp ủy, tổ chức Đảng căn cứ vào nội dung Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tiễn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ đảng viên ở địa phương, cơ quan đơn vị mình, xử lý kịp thời nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Duy trì việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết gắn với kiểm điểm hàng năm, đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với những cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo... Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã yêu cầu tiến hành rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; cán bộ công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luôn chuyển, điều động không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, kém về phẩm chất đạo đức.

Điển hình như HĐND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND trong việc thực hiện pháp luật liên quan đến đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý điều hành đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế “xin - cho”, “duyệt – cấp”, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng lãng phí trong xây dựng cơ bản, sử dụng ngân sách, tài sản công…

Với những giải pháp đồng bộ, đột phá, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, huyện Phong Thổ đã đem lại những hiệu ứng tích cực. Các chi, đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị. Là lực lượng nòng cốt giúp Nhân dân nâng cao nhận thức trong bảo vệ sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa mới, nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận diện sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái, xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn, đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi. Từ đó, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, trách nhiệm, năng lực, động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ Nhân dân.

Năm 2017, hầu hết đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Phong Thổ đều xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có đảng viên bị kiểm điểm, kỷ luật Đảng do vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, từng bước được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Không những vậy, qua thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW cũng giúp huyện Phong Thổ tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục những bất hợp lý trong phân cấp quản lý cán bộ, quy trình bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nhận xét đánh giá cán bộ… củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới huyện Phong Thổ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; gắn việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu… phấn đấu đưa việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phong Thổ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Tin liên quan

Phong Thổ: Tập trung thực hiện 3 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đảng bộ huyện(12/11/2018 7:50:04 CH)

San Thàng cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã (31/10/2018 2:12:54 CH)

Lai Châu: Cụ thể hóa Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND về xóa đói giảm nghèo(23/10/2018 9:27:14 CH)

Phong Thổ: Thực hiện Nghị quyết góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển(22/10/2018 10:22:30 CH)

Ngành giáo dục ở Tân Uyên thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (16/09/2018 4:03:44 CH)

Tin mới nhất

Xem xét mối tương quan giữa quản lý thuế tốt và đầu tư công hiệu quả(13/11/2018 9:09:16 SA)

Phong Thổ: Tập trung thực hiện 3 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đảng bộ huyện(12/11/2018 7:50:04 CH)

Phong Thổ chuyển biến từ học và làm theo Bác(12/11/2018 3:22:29 CH)

Khai mạc Diễn đàn Hòa bình Paris(12/11/2018 3:49:39 CH)

Quốc hội biểu quyết hai nghị quyết và thảo luận bốn dự án Luật(12/11/2018 2:19:25 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down