Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tân Uyên: Đưa Nghị quyết 04-NQ/TW vào thực tiễn

(Ngày đăng :11/06/2018 7:09:33 SA)


Đ/c Phan Văn Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên

(laichau.gov.vn) Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW Đảng bộ Tân Uyên đã có nhiều giải pháp đưa Nghị quyết vào thực tiễn, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Huyện ủy Tân Uyên đã triển khai những giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/NQ-TW?

Ông Phan Văn Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên: Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/HU, ngày 29/12/2016 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó, đã xác định 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện, thực hiện xuyên suốt hàng năm như tổ chức học tập, quán triệt; giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo 53/53 chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng để chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết bản cam kết.

Đồng thời, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm điểm cấp cơ sở, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo công tác kiểm điểm tại các đơn vị được phân công phụ trách...

Những kết quả của Huyện Tân Uyên sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 04/NQ-TW vào thực tiễn?

Ông Phan Văn Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên: Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW trên địa bàn huyện Tân Uyên, đến nay đã có 147 người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động. Đa số kế hoạch hành động của người đứng đầu chất lượng đảm bảo, đã bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với nội dung đăng ký rèn luyện phấn đấu theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) theo chủ đề hàng năm; phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Các cấp ủy cơ sở đã thực hiện đảm bảo quy trình, nội dung, tiến độ kiểm điểm theo hướng dẫn của tỉnh, huyện. 100% tập thể lãnh đạo đã đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào báo cáo kiểm điểm, đa số các đơn vị tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, phát huy dân chủ trong kiểm điểm, các khuyết điểm, yếu kém được thẳng thắn chỉ rõ, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục trong năm 2017.

Năm 2016 đã có 100% tập thể lãnh đạo, quản lý tổ chức kiểm điểm, qua kiểm điểm chưa phát hiện có tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; không có tổ chức, cá nhân phải xem xét xử lý kỷ luật; không có tập thể, tổ chức đảng thuộc diện gợi ý kiểm điểm sâu. Sau kiểm điểm năm 2017 các tập thể đã xây dựng kế hoạch khắc phục. Năm 2017 có 2 tổ chức cơ sở đảng được gợi ý kiểm điểm sâu, các đơn vị đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII.

Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ rõ có 05 nhóm khuyết điểm, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xác định đây là những nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung khắc phục trong năm 2017. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo: Thực hiện, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chuyên đề và tăng cường công tác giám sát thường xuyên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: 19 tổ chức đảng, 14 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát cơ bản các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, có 01 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật với hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng, nội dung vi phạm chức trách nhiệm vụ được giao, tiêu chuẩn cấp ủy viên. Số đảng viên vi phạm đã thi hành kỷ luật Đảng từ năm 2016 đến tháng 5/2018 là 19 đảng viên. Việc giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên được mở rộng và tăng cường nhất là đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh đẩy lùi các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng có chuyển biến tích cực; hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, vai trò của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục đề ra những giải pháp gì để thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn toàn huyện?

Ông Phan Văn Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên: Thời gian tới Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 để thực sự tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, trước mắt tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết, nhất là việc thực hiện kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế năm 2017.

Ban Thường vụ Huyện uỷ phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết đã được xác định trong Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Thực hiện nghiêm túc việc gắn nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) với công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, cơ quan coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức, đơn vị. Quản lý chặt chẽ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ, chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm

Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách các ngành, các lĩnh vực công tác tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, nhất là việc đánh giá kết quả khắc phục những khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm của tập thể, cá nhân năm 2017. Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cán bộ, đảng viên trong năm 2018, xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục những khuyết điểm hạn chế của tập thể sau kiểm điểm năm 2017; đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII giữa nhiệm kỳ gắn với đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kết quả học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Những đơn vị không làm tốt công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân theo định kỳ, yêu cầu kiểm điểm lại và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, siết chặt kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm có hình thức xử lý kịp thời, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, công bằng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Tin liên quan

Nậm Xe triển khai Dự án mô hình trồng cây sa nhân tím(18/06/2019 4:33:55 CH)

Thực hiện chính sách thúc đẩy sản xuất nông nghiệp(05/06/2019 5:03:21 CH)

Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019(03/06/2019 11:00:25 SA)

Tân Uyên tiếp tục duy trì và giữ vững huyện thoát nghèo(24/05/2019 4:55:38 CH)

Mường Tè thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công(17/04/2019 10:44:24 SA)

Tin mới nhất

Hưởng ứng các phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, thành ý thức trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức(26/06/2019 5:36:40 CH)

Thí sinh vững tâm lý bước vào những môn thi cuối(26/06/2019 4:52:39 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Tống Thanh Hải kiểm tra công tác coi thi tại Mường Tè, Nậm Nhùn(26/06/2019 4:57:35 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống cho người dân(26/06/2019 5:28:09 CH)

Khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia(25/06/2019 9:48:41 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down