Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Lai Châu

(Ngày đăng :12/06/2018 10:01:22 SA)


Đ/c Vương Văn Thắng, Bí thư Thành phố Lai Châu (người đứng thứ hai từ phải sang) thăm mô hình trồng lúa tại xã San Thàng

(laichau.gov.vn) Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 15/10/2008 của Tỉnh ủy về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X, Thành ủy Lai Châu đã tập trung lãnh chỉ đạo nhằm từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển để từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động, Thành ủy Thành phố Lai Châu đã quán triệt sâu sắc quan điểm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Thành phố cũng tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp đó là: xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa; thực hiện giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn; đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn; phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn; đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn.

Đồng chí Vương Văn Thắng, Bí thư Thành ủy thành phố Lai Châu nhấn mạnh: Thành phố đã tiến hành quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, trọng điểm như vùng trồng cây ăn quả, vùng trồng rau hoa, lúa chất lượng. Tập trung chỉ đạo chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, sản xuất thâm canh, tăng vụ, đưa các giống mới năng suất, chất lượng cao, phù hợp với địa phương vào sản xuất. Chuyển đổi diện tích đất trồng cây hàng năm hiệu quả thấp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao và gắn liên doanh, liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm. Chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường và an toàn dịch bệnh; khuyến khích phát triển công nghiệp và dịch vụ nông nghiệp ở nông thôn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa, dự kiến năm 2018 thành phố Lai Châu sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Cùng với các chương trình, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành phố cũng đã vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách, đề ra chủ trương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua các hình thức trợ lãi suất ngân hàng để khuyến khích các hộ đầu tư phát triển sản xuất với quy mô lớn, sản xuất thâm canh tăng vụ, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân. Đặc biệt, thành phố đã quán triệt sâu sắc quan điểm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; các tổ chức cơ sở đảng đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động cụ thể phù hợp với từng địa phương, đơn vị, đồng thời đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng

Hoàn thành tốt các nhóm chỉ tiêu đề ra

Bí thư thành ủy Vương Văn Thắng khẳng định: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 15/10/2008 của Tỉnh ủy, sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn thành phố đã có nhiều bước tiến mới trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất, thâm canh; diện tích, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng năm tăng; năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích đạt 79,24 triệu đồng/năm, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 6.700 tấn đảm bảo an ninh lương thực khu vực nông thôn.

Cùng với đó, nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn có chuyển biến tích cực. 100% Nhân dân tại các xã được hưởng các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu; dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân vùng nông thôn ngày càng nâng cao. Kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển góp phần phát triển kinh tế của toàn xã hội. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, điện, đường, trường trạm, giao thông, thủy lợi được quan tâm đầu tư phát triển; 100% xã có hệ thống lưới điện quốc gia, 100% các tuyến đường nông thôn được cứng hóa; các công trình thủy lợi được đầu tư nâng cấp cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất, dân sinh và phòng, chống lụt bão. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở nông thôn. An ninh chính trị, an ninh nông thôn tiếp tục được giữ vững. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, vị thế của giai cấp nông dân được nâng cao, dân chủ cơ sở ngày càng được phát huy.

Cụ thể về các chỉ tiêu đã đạt sau 10 năm thực hiện Nghị quyết đó là: Tốc độ tăng trưởng Nông, lâm nghiệp hàng năm đạt trên 6%. Cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp chiếm 5% tổng giá trị sản xuất toàn thành phố. Tổng sản lượng lương thực có hạt 6.717 tấn. Duy trì, trồng mới 656,3ha chè; 135,07 ha cây ăn quả, diện tích sản xuất rau tập trung với quy mô trên 25ha rau, 11ha hoa. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên một đơn vị diện tích đạt 79,24 triệu đồng/ha/năm, tăng 64 triệu đồng/ha. Bình quân lương thực đầu người đạt 957,8 kg, tăng 527,5 kg so với năm 2008. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2017 đạt 28,4triệu đồng, tăng 23,9 triệu đồng so với năm 2008. Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp chiếm 21,6% lao động toàn thành phố, tỷ lệ lao động khu vực nông thôn đã qua đào tạo đạt 78%.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới: 100% tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hóa mặt đường; 75% các tuyến kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa; 100% đường giao thông nông thôn, đường trục bản được bê tông hóa; 100% các tuyến đường trục chính, đường thôn bản có điện chiếu sáng, 100% hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia; 75% kênh mương được kiên cố, đảm bảo nước tưới cho 85% diện tích canh tác. 100% các thôn bản có nhà văn hóa đảm bảo tiêu chuẩn; 100% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ phòng học được kiên cố và bán kiến cố đạt 100%. Thực hiện đảm bảo tốt an ninh nông thôn, kiềm chế tệ nạn xã hội. Hàng năm, khu vực nông thôn có trên 85% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 90% bản được công nhận là bản văn hóa. Hoàn thành 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và dự kiến sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Tính đến năm 2017, khu vực 02 xã nông thôn có 5/9 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,64% (năm 2008) còn 1,3% (năm 2017). Trong đó, tại nông thôn: Số hộ nghèo giảm từ 118 hộ xuống 59 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9% xuống còn 4%; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 98%, tăng 30,2% so với năm 2008. Tỷ lệ bản được công nhận văn hóa đạt 90,5%, tăng 22,85% so với năm 2008, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận văn hóa 96,4%; 18,7% đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh, 81,25% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những kết quả trên sẽ là tiền đề, là động lực để thành phố Lai Châu tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn một cách đồng bộ. Cùng với đó khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển mạnh công nghiệp, các loại hình dịch vụ tại nông thôn nhằm khai thác và tận dụng tốt lợi thế về điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hàng hóa, xây dựng thành phố Lai Châu là trung tâm kinh tế chính trị vững chắc của tỉnh./.

Tin liên quan

Nậm Xe triển khai Dự án mô hình trồng cây sa nhân tím(18/06/2019 4:33:55 CH)

Thực hiện chính sách thúc đẩy sản xuất nông nghiệp(05/06/2019 5:03:21 CH)

Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019(03/06/2019 11:00:25 SA)

Tân Uyên tiếp tục duy trì và giữ vững huyện thoát nghèo(24/05/2019 4:55:38 CH)

Mường Tè thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công(17/04/2019 10:44:24 SA)

Tin mới nhất

Hưởng ứng các phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, thành ý thức trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức(26/06/2019 5:36:40 CH)

Thí sinh vững tâm lý bước vào những môn thi cuối(26/06/2019 4:52:39 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Tống Thanh Hải kiểm tra công tác coi thi tại Mường Tè, Nậm Nhùn(26/06/2019 4:57:35 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống cho người dân(26/06/2019 5:28:09 CH)

Khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia(25/06/2019 9:48:41 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down