Trang chủ Chuyên đề Cải cách hành chính

Tân Uyên thực hiện tốt chỉ số cải cách hành chính

(Ngày đăng :25/04/2017 3:59:44 CH)


Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên.

(laichau.gov.vn) Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách hành chính nên trong thời gian qua, huyện Tân Uyên đã quan tâm thực hiện. Vì thế trong ba năm liền (2013, 2014, 2015), Tân Uyên là huyện đứng đầu trong các huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu về thực hiện chỉ số CCHC.

Trong những năm qua, huyện Tân Uyên xác định chỉ số CCHC có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, vì vậy 8 nội dung của chỉ số CCHC (bao gồm: chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và viên chức; cơ chế tự chủ đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và hiện đại hóa nền hành chính) đã được huyện chú trọng thực hiện.

Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện chỉ số CCHC, ông Hà Trọng Hải, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cho biết: Huyện Tân Uyên xác định chỉ số CCHC là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác CCHC, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành được huyện coi là then chốt; việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành được huyện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với các quy định của cấp trên, tình hình thực tế tại địa phương và đã đem lại hiệu quả tích cực. Những năm gần đây, huyện Tân Uyên đã ra chủ đề hàng năm gắn với công tác CCHC. Theo đó, chủ đề của năm 2017 là tập trung CCHC, xây dựng nông thôn mới gắn với chỉnh trang đô thị. Các xã, cơ quan, đơn vị đã căn cứ vào các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, chủ đề của năm để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tế gắn với đẩy mạnh việc CCHC.

Trên cơ sở đó, UBND huyện Tân Uyên đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chuyên môn tham mưu từng nội dung theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc “Ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành; cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh”. Theo sự phân công, Phòng Nội vụ huyện là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác CCHC huyện, có trách nhiệm tham mưu về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Phòng Công thương huyện được phân công tham mưu về công tác hiện đại hóa nền hành chính; Phòng Văn hóa-Thông tin và Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện phụ trách công tác tuyên truyền về CCHC. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các cơ quan luôn có tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Là một đơn vị tích cực trong thực hiện công tác CCHC của huyện, ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tân Uyên cho biết: Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND huyện các văn bản về công tác CCHC theo giai đoạn và theo từng năm, trong đó tập trung vào công tác lãnh, chỉ đạo thay đổi lề lối làm việc của cán bộ công chức để thực hiện làm việc theo hướng phục vụ tốt nhất cho Nhân dân. Chất lượng các văn bản tham mưu ngày càng được nâng cao, trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Cũng như các địa phương trong tỉnh, ở huyện Tân Uyên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện CCHC của đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện CCHC của đơn vị mình. Huyện duy trì thường xuyên công tác kiểm tra đối với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện trong kiểm tra. Công tác sơ kết, tổng kết được huyện thực hiện theo định kỳ để đánh giá những ưu điểm đã đạt được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đưa ra nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo. Do đó, tiến độ công việc của các cơ quan, đơn vị được kiểm soát chặt chẽ và hầu hết các công việc đều đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức tiếp tục được huyện Tân Uyên chú trọng thực hiện, vì vậy đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan hành chính các cấp đều có phẩm chất đạo đức tốt, vững về chuyên môn, tận tụy phục vụ Nhân dân. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được coi trọng, đây là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành công của công tác CCHC. Trong những năm gần đây, huyện đã tăng cường cử cán bộ đi tập huấn, đào tạo, học tập kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là đối với cán bộ trực tiếp làm công tác CCHC. Năm 2016, huyện đã cử 21 công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh.

Chỉ số cơ chế tự chủ đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được huyện thực hiện nghiêm túc. Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP được huyện thực hiện có kết quả khá tốt ở tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học ngày càng phát huy hiệu quả, có tiết kiệm và chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, huyện đã tập trung nguồn lực để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Năm 2016, UBND tỉnh đã đầu tư cho huyện nâng cấp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện lên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả điện tử theo hướng hiện đại; cung cấp cho các xã, thị trấn máy scan tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. UBND huyện, xã, thị trấn đã đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả như máy tính, máy in… 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều có máy tính và được kết nối mạng để thực hiện công việc, trao đổi kinh nghiệm giải quyết những bất cập trong quá trình thực hiện. Huyện đã thực hiện một cửa liên thông theo hướng hiện đại ở 10 xã, thị trấn và đã có cơ quan thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 3; hệ thống phần mềm giao dịch tổng hợp CCHC được liên thông từ xã đến huyện đến tỉnh. Huyện đã có đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân phản ánh những bất cập trong quá trình làm các thủ tục hành chính... Từ đó, góp phần giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính. Trong quý I năm 2017, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã giải quyết 454 thủ tục hành chính (trong đó giải quyết trước hạn 406 thủ tục hành chính); cấp xã giải quyết là 1.716 thủ tục hành chính (trong đó giải quyết trước hạn là 1.063 thủ tục hành chính).

Theo ông Hà Trọng Hải, để đạt được kết quả tốt trong công tác CCHC nói chung và xếp hạng cao về chỉ số CCHC nói riêng, huyện Tân Uyên đã và đang tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Chính phủ về đẩy mạnh Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, thực hiện tốt kế hoạch CCHC của tỉnh, của huyện giai đoạn 2016-2020 đã đề ra; ban hành kế hoạch CCHC của huyện cụ thể theo từng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục thực hiện việc rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp, từng bước khắc phục sự thiếu đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật với tình hình thực tiễn của địa phương; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa nhất là các quy trình thủ tục liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân; rà soát thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC…

Với cách làm sáng tạo, hiệu quả, huyện Tân Uyên đã là địa phương nổi bật của tỉnh trong thực hiện chỉ số CCHC tại địa phương, từng bước hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện và của toàn tỉnh./.

Tin liên quan

Đi tìm lời giải cho việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu(18/06/2018 9:34:48 SA)

Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính(31/05/2018 10:18:28 SA)

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5, tháng 6 đáng chú ý(24/05/2018 10:12:54 SA)

Cải cách hành chính: Đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết(02/05/2018 9:55:09 CH)

Lai Châu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch(19/04/2018 10:10:34 SA)

Tin mới nhất

Tổng thống Hàn Quốc thăm Nga, tăng cường quan hệ hữu nghị(22/06/2018 6:59:42 SA)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh(21/06/2018 3:54:42 CH)

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng thăm và làm việc tại tỉnh(22/06/2018 7:15:23 SA)

Duy trì và giữ vững xã, phường không ma túy ở Lai Châu (21/06/2018 6:37:34 SA)

Không có chuyện thông qua Luật Đặc khu để bán đất cho nước ngoài(21/06/2018 1:13:50 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down