Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :30/08/2016 3:01:37 CH)


Điểm bản tái định cư ở xã Khoen On, huyện Than Uyên.

(laichau.gov.vn) Để từng bước đảm bảo ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất bền vững cho đồng bào tái định cư các công trình thuỷ điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thuỷ điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

Tình hình di dân tái định cư các công trình thủy điện

Trong những năm qua, công tác di dân, tái định cư các công trình thuỷ điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng: Hoàn thành di dân tái định cư 8.943 hộ với 45.111 nhân khẩu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, đáp ứng tiến độ thi công công trình thuỷ điện và tích nước hồ chứa thủy điện; quy hoạch xây dựng khu điểm tái định cư phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; các chính sách hỗ trợ, bồi thường di dân tái định cư được thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định, công khai, dân chủ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các khu, điểm tái định cư được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, gắn với xây dựng nông thôn mới, phù hợp với phong tục, tập quán của từng dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái; giải quyết đất ở, đất sản xuất, tạo điều kiện cho đồng bào vùng tái định cư sớm ổn định nơi ở mới, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân vùng tái định cư từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt trên 18 triệu đồng.

Cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác di dân tái định cư các công trình thuỷ điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, yếu kém như: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện có lúc, có việc thiếu chủ động, chưa thật quyết liệt; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chưa thật sâu rộng, nhất là chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quy hoạch chi tiết một số khu, điểm tái định cư chưa sát với thực tế; tiến độ triển khai xây dựng các công trình còn chậm; việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở một số điểm chưa kịp thời; công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư còn chậm; việc giao đất sản xuất, hỗ trợ sản xuất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và tư tưởng của người dân khi chuyển đến nơi ở mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số khu, điểm tái định cư tiềm ẩn nhân tố phức tạp. Trước tình hình đó, ngày 10/8/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Tạo sự chuyển biến ở vùng tái định cư

Dựa trên quan điểm việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội các khu, điểm tái định cư phải đảm bảo tính bền vững và có tính chiến lược lâu dài, gắn với thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng địa phương, Nghị quyết sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; lồng ghép nguồn lực giải quyết những vấn đề cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực trong giai đoạn 2016 - 2020.

Với việc ban hành Nghị quyết để thực hiện sẽ tạo sự chuyển biến nhanh về năng lực sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; gắn xây dựng vùng tái định cư với thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng tái định cư một cách bền vững; thực hiện tốt chính sách dân tộc, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Theo đó, Nghị quyết sẽ rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ tái định cư đúng quy định; hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong vùng tái định cư. Nghị quyết sẽ tập trung đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giải quyết đất sản xuất như ưu tiên đầu tư, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng; thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án; tranh thủ huy động các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân vùng tái định cư; giải quyết căn bản tình trạng thiếu đất sản xuất, cải tạo đất nông nghiệp bạc màu; khai thác, sử dụng đất bán ngập; cân đối, bố trí đất sản xuất lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ tái định cư phù hợp với quỹ đất thực tế của từng vùng; thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất 1.660 ha đất rừng nghèo kiệt, đất nương rẫy sang đất sản xuất nông nghiệp thâm canh, tăng vụ; khai hoang, cải tạo 380 ha đất chưa sử dụng.

Trong việc phát triển nông nghiệp, thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, tạo sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường đưa ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đưa cơ giới hoá vào các khâu trong quá trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi sang cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây quế, cây chè; cây trồng ngắn ngày; tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ phương thức chăn nuôi, phát triển trồng cỏ, dự trữ thức ăn; chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả, đất chưa sử dụng sang trồng các loại cỏ có năng suất cao phục vụ chăn nuôi; phát triển chăn nuôi gia súc nhỏ, gia cầm theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, các vật nuôi đặc sản có giá trị.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, tỉnh Lai Châu sẽ nêu cao vai trò và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân vùng tái định cư các công trình thuỷ điện Quốc gia; sau khi quy hoạch tổng thể điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của dự án; sau khi quy hoạch tổng thể điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của dự án; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện./.

Tin liên quan

Lai Châu: Chung tay thực hiện Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử tra cứu mộ liệt sỹ(09/05/2018 10:15:46 CH)

Phong Thổ: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (06/05/2018 8:57:19 CH)

Chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động(27/04/2018 4:04:10 CH)

Phong Thổ: Tăng cường củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở(30/03/2018 10:07:14 SA)

Mường Tè: Chú trọng phát triển Đảng viên vùng đồng bào La Hủ(14/03/2018 3:38:59 CH)

Tin mới nhất

Hội Nông dân tỉnh: Xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05(25/05/2018 9:51:26 SA)

Mỹ có thể áp đặt vòng trừng phạt mới với Triều Tiên vào tuần tới(25/05/2018 3:00:21 CH)

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5, tháng 6 đáng chú ý(24/05/2018 10:12:54 SA)

Quốc hội sẽ bàn về dự thảo Luật Tố cáo và Luật Cạnh tranh sửa đổi(24/05/2018 1:43:35 CH)

Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Đức Merkel mang nhiều thông điệp(24/05/2018 1:16:53 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down