Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tân Uyên: Tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

(Ngày đăng :15/06/2018 8:32:39 SA)


Một buổi triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng bộ thị trấn Tân Uyên

(laichau.gov.vn) Thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Huyện Tân Uyên đã và đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngay sau khi có Kế hoạch số 122-KH/TU và Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy, huyện ủy Tân Uyên đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 153-KH/HU thực hiện Kế hoạch 122-KH/TU, ngày 22/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 154-KH/HU, ngày 30/03/2018 thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 22/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Cả hai Kế hoạch xác định cụ thể thời gian, lộ trình thực hiện trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và điều kiện thực tiễn của huyện.

Đồng thời, ban hành Quyết định số 1557-QĐ/HU ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW và phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu các nội dung theo lộ trình của 02 Kế hoạch.

Xác định việc sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; vừa có tính kế thừa, ổn định, vừa đảm bảo tính đổi mới, phát triển; gắn đổi mới bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; chú trọng về chất lượng đội ngũ viên chức, nhất là trọng dụng người có năng lực, có tài … Huyện Tân Uyên đang có những bước đi vững chắc, đem lại sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Phan Văn Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên cho biết: Khi sắp xếp tổ chức bộ máy phải đảm bảo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, nhất là nêu cao vai trò người đứng đầu. Với tinh thần chung là thực hiện khẩn trương, chắc chắn, không nóng vội bởi việc sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp có tác động nhất định tới việc kiện toàn sắp xếp bộ máy các đơn vị được sáp nhập, ảnh hưởng đến tư tưởng viên chức, nhất là những người trong diện luân chuyển, điều động hoặc tinh giảm…

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 18,19-NQ/TW đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và nhiệm vụ thường xuyên đã đề ra trong kế hoạch. Huyện Tân Uyên đã tăng cường công tác chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng kế hoạch quán triệt trong hội viên, đoàn viên. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết sát với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ban, ngành, đoàn thể ở huyện sẽ được tổ chức sắp xếp lại theo hướng giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục sự chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Đến thời điểm này, huyện Tân Uyên đã thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện từ ngày 01/5/2018. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện rà soát và xây dựng Kế hoạch phát triển đảng viên tại các chi bộ còn ít đảng viên; khắc phục tình trạng trưởng bản, tổ dân phố không phải là đảng viên. Rà soát các bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định để sáp nhập, điều chỉnh cho phù hợp.

Huyện Tân Uyên cũng đã lựa chọn Đảng bộ thị trấn Tân Uyên làm điểm trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ dân phố, bản theo tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW. Đến thời điểm này, Đảng bộ thị trấn Tân Uyên đã ban hành Kế hoạch số 49 - KH/ĐU ngày 18/4/2018 tập trung vào các nội dung rà soát đề xuất với huyện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ dân phố, bản theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu dân cư. Theo đó, Đảng bộ thị trấn sẽ thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản, Tổ trưởng tổ dân phố. Dự kiến đến ngày 24/6/2018, thị trấn Tân Uyên sẽ tổ chức bầu Trưởng bản, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 theo mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản, Tổ trưởng tổ dân phố tại 11/29 bản, tổ dân phố; phấn đấu đến năm 2020 thực hiện được trên 20%.

Còn đối với tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, việc sắp xếp, sáp nhập một số trường đã được thực hiện trước khi chưa có Nghị quyết số 19-NQ/TW, nên việc sáp nhập có nhiều thuận lợi hơn. Từ năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tiến hành sáp nhập từ 4 trường thành 2 trường bao gồm: Trường Mầm non Đán Tuyển (xã Nậm Sỏ) sáp nhập với Trường Mầm non Nậm Sỏ;  Trường Tiểu học Nà Ban sáp nhập vào Trường Tiểu học Thân Thuộc. Ông Trần Văn Tăng - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên cho biết: Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, tạo đồng thuận cao, đảm bảo việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu quả; xây dựng đề án sáp nhập các đơn vị trường đảm bảo đúng quy trình, các bước việc làm cụ thể, chặt chẽ, dân chủ không để ảnh hưởng đến chế độ chính sách của các cán bộ, giáo viên. Phòng tiếp tục triển khai xây dựng đề án đến năm 2025 giảm 8 trường, từ nay đến năm 2021 giảm 4 trường. Hiện nay, đơn vị đã xây dựng Đề án sáp nhập Trường Mầm non Nậm Sỏ 2 và Trường Mầm non Nà Lào bắt đầu thực hiện vào đầu tháng 9/2018…

Đến thời điểm này, huyện Tân Uyên cũng đã thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế theo lộ trình, đến nay đã tinh giản được 11 người (trong đó có 9 cán bộ, công chức cấp xã; 01 viên chức, 01 cán bộ huyện); hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nội vụ cho nghỉ từ ngày 01/8/2018 cho 07 người (06 viên chức, 01 công chức). Đồng thời, sắp xếp và giải quyết chế độ cho cấp phó của các đơn vị dư thừa theo quy định (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên giải quyết nghỉ chế độ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP cho 02 Phó Giám đốc). Đồng thời, đang xây dựng đề án sáp nhập Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp của huyện.

Để Nghị quyết 18,19-NQ/TW đi vào thực tiễn, thời gian tới huyện Tân Uyên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác dân vận, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động từ cấp huyện tới cấp cơ sở, từng cơ quan, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và của cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, có kế hoạch và định mức tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực, góp phần tạo nguồn kinh phí để sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đặc biệt, cảnh giác và chủ động có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, trong quá trình triển khai thực hiện…

Việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng trước mắt và lâu dài, ảnh hưởng lớn đến sự vận hành của toàn hệ thống chính trị và đời sống Nhân dân. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, hy vọng rằng đây sẽ thực sự là “cuộc cách mạng” lớn về tổ chức bộ máy và biên chế. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Tân Uyên cũng cần hết sức thận trọng, vận dụng linh hoạt các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm đưa Nghị quyết Trung ương 6 vào cuộc sống.

Tin liên quan

Tam Đường phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện(21/02/2019 4:59:10 CH)

Mù Sang vượt khó(21/02/2019 3:32:23 CH)

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU: Diện mạo nông thôn Lai Châu nhiều khởi sắc(28/01/2019 11:02:13 CH)

Đảng bộ Thị trấn Sìn Hồ: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh (22/01/2019 9:10:16 SA)

Lai Châu thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn(19/01/2019 11:02:51 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu: Quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn (22/02/2019 8:57:16 CH)

Tam Đường phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện(21/02/2019 4:59:10 CH)

Lai Châu: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân(22/02/2019 4:28:38 CH)

Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề "An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy"(22/02/2019 4:03:24 CH)

Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(22/02/2019 4:02:43 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 02133.876.337                  
02133.876.356
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down