Trang chủ Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh học theo Bác

(Ngày đăng :19/05/2017 1:35:09 CH)


Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trao giải cho các đội đạt giải tại Hội thi tìm hiểu học tập và làm theo lời Bác.

(laichau.gov.vn) Trong năm 2016, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tích cực triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó đã góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên.

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ Khối, các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền nội dung các chuyên đề học theo Bác tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Năm 2016, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ Khối được quán triệt, học tập và tiếp thu nội dung các chuyên đề bằng nhiều hình thức khác nhau như Hội nghị, kỳ sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị hoặc phát tài liệu tự nghiên cứu. Việc học theo Bác được gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy khối đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở hàng năm rà soát các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp trong cơ quan, đơn vị gắn với quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Đa số các chi, đảng bộ đã thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế chi tiêu nội bộ; thường xuyên rèn luyện việc gần dân, biết lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng. 100% các chi, đảng bộ đã bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã bổ sung chuẩn mực đạo đức với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và niêm yết công khai tại công sở để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện.

Các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao. Nội dung các bản kế hoạch làm theo của các cá nhân đảm bảo sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kế hoạch làm theo Bác được công bố công khai, được giám sát và đánh giá định kỳ. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt, nhiều cấp ủy đã chú trọng giáo dục ý thức đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhất là thế hệ trẻ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nếp sống, văn hóa công sở, xây dựng lề lối, tác phong làm việc và tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân…

Từ việc học theo Bác, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhất là những đảng viên giữ vai trò đứng đầu đã đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; thường xuyên nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Đảng ủy Khối đã thường xuyên chỉ đạo cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đoàn viên, xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn, hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với việc học theo Bác. Từ đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho đoàn viên và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2016, các đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và đã hiến được 290 đơn vị máu, tặng hơn 300 suất quà trị giá hơn 400 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và thúc đẩy việc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; đã có 338/2.254 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1.867/2.254 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 43/61 chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh (trong đó có 11 chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu), 15/61 chi đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo động lực cho các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối thực hiện tốt chuyên môn nhiệm vụ được giao như tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, khoáng sản. Công tác thông tin, truyền thông, phát thanh truyền hình đảm bảo kịp thời, đã tập trung phản ánh mọi mặt đời sống xã hội nhất là các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; tăng cường đưa thông tin về cơ sở, chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh, các vấn đề được dư luận quan tâm. Hoạt động tài chính đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện có hiệu quả các biện pháp thu thuế, phí, lệ phí và các giải pháp đảm bảo cân đối ngân sách… Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc học theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc nắm bắt tình hình tư tưởng, việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động của cấp ủy cơ sở có lúc, có việc chưa kịp thời…

Theo bà Triệu Thị Vân, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, với quyết tâm chính trị cao trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; lấy kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức, những việc trong kế hoạch đăng ký của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chí bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, người lao động và tổ chức đảng hàng năm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học theo Bác để nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng bộ Khối.

Trên cơ sở đó, mỗi chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Tin liên quan

Công an Lai Châu: Tôn vinh và giao lưu điển hình tiên tiến thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy(20/04/2018 12:28:04 CH)

Học Bác ở Đảng bộ huyện Tân Uyên(28/03/2018 9:59:38 SA)

Xã Hồ Thầu học theo Bác(27/03/2018 2:28:25 CH)

Phụ nữ Lai Châu tích cực học theo Bác (21/03/2018 3:09:43 CH)

Xã Thèn Sin đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác(28/02/2018 8:18:02 SA)

Tin mới nhất

Cách đăng ký SIM chính chủ để không bị khóa sau ngày 24/4(23/04/2018 4:01:28 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4(23/04/2018 1:56:41 CH)

Hội nghị Ngoại trưởng nhóm G7 vẫn duy trì sức ép với Nga(23/04/2018 8:10:17 SA)

Điểm mới của Quy chế thi THPT quốc gia 2018 (22/04/2018 2:34:08 CH)

Công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người ở huyện biên giới Phong Thổ(20/04/2018 3:22:53 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down