Trang chủ Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Than Uyên gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị của địa phương

(Ngày đăng :21/06/2018 8:05:03 SA)


Người dân bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên phát triển chăn nuôi. (Ảnh: Nguyễn Duy)

(laichau.gov.vn) Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những việc làm quan trọng, 2 năm qua huyện Than Uyên đã vận dụng sáng tạo các nội dung Chỉ thị vào thực tiễn gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Than Uyên là huyện cửa ngõ nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lai Châu. Tính đến tháng 4/2018, Đảng bộ huyện có 52 tổ chức cơ sở đảng, có 269 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở với 2.915 đảng viên. Đảng bộ huyện đã xác định đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm với nhiệm vụ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên vì dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, hách dịch. Huyện đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong toàn huyện lãnh, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Học đi đôi với làm theo”. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và lấy kết quả thực hiện là một tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.

Năm 2017, toàn huyện đã tổ chức được 380 hội nghị, tổng số người được học tập 23.152 lượt người, trong đó đảng viên tham gia học tập 2.656/2.752 người đạt 96,5%; cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên tham gia học tập 1.592/1.613 người đạt 98,3%; số lượng quần chúng Nhân dân được học tập là 18.634 lượt người. Qua việc tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung các chuyên đề học theo Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc theo tư tưởng của Người. Từ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần đạt được một số kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Theo báo cáo của huyện Than Uyên, năm 2017 kinh tế của huyện phát triển khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm (cao hơn so với bình quân của tỉnh là 1 triệu đồng/người/năm). Tổng sản lượng đạt 31.007 tấn, bằng 101,63% (tăng 715 tấn so với năm 2016); diện tích cây trồng chè mới 190 ha (vượt kế hoạch 30%). Công tác khám chữa, bệnh cho Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, toàn huyện có 11/12 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, tổ chức 25 giải thi đấu thể thao cấp huyện, 55 buổi thông tin lưu động; có 88,9% hộ gia đình; 93,2% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,67%, hiện còn 24,44% (thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 5,39%).

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Huyện đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, tập trung vào địa bàn có ảnh hưởng tuyên truyền đạo trái pháp luật, vùng tái định cư các công trình thủy điện; kịp thời giải quyết những phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt từ 97% trở lên; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết sát thực tế.

Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện tích cực đóng góp công sức, hiến đất xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa. Trong 2 năm qua, người dân đã đóng góp 36.575 ngày công lao động (làm đường giao thông, làm nhà văn hóa và nhà tiêu hợp vệ sinh), 642 hộ hiến đất với 16.902 m2 đất. Đến nay, huyện Than Uyên có 4 xã đạt chuẩn về nông thôn mới, đã xuất hiện gương cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới như gia đình ông Hoàng Văn Ú, bản Mở, xã Khoen On; gia đình ông Lò Văn Thương, bản Mé, xã Mường Cang…

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo gắn công tác lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình chỉ đạo, huyện đã chọn những nội dung trọng tâm, địa bàn trọng điểm có những vấn đề nảy sinh phức tạp để tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được phân loại và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Trong 2 năm, huyện tổ chức tiếp công dân được 306 lượt với 320 người chủ yếu đề nghị giải quyết tranh chấp, chế độ đền bù đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách và một số nội dung khác, tiếp nhận được 255 đơn phản ánh, kiến nghị, đã giải quyết 247 đơn và đang giải quyết 08 đơn. Quan tâm chỉ đạo giải quyết một số vụ việc trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân góp phần ổn định tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Việc học Bác trên địa bàn huyện Than Uyên đã góp phần tích cực vào việc nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian tới, huyện Than Uyên tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị… để việc học theo Bác ngày càng hiệu quả./.

Tin liên quan

“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”(31/05/2019 10:19:50 SA)

Hồ Chí Minh – tấm gương lớn về sự nêu gương(20/05/2019 7:49:33 SA)

Tuổi trẻ Lai Châu với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW(17/05/2019 8:32:30 SA)

14 tập thể, 58 cá nhân tiêu biểu, điển hình học tập và làm theo Bác(09/05/2019 4:03:29 CH)

Công an huyện Tân Uyên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(22/04/2019 3:10:58 CH)

Tin mới nhất

Hưởng ứng các phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, thành ý thức trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức(26/06/2019 5:36:40 CH)

Thí sinh vững tâm lý bước vào những môn thi cuối(26/06/2019 4:52:39 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Tống Thanh Hải kiểm tra công tác coi thi tại Mường Tè, Nậm Nhùn(26/06/2019 4:57:35 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống cho người dân(26/06/2019 5:28:09 CH)

Khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia(25/06/2019 9:48:41 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down