Trang chủ Trang Đài khí tượng thuỷ văn Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ
(Ngày đăng :06/10/2014 9:38:09 SA)

(laichau.gov.vn) VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

I. Vị trí và chức năng

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là Đài tỉnh) là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Bắc (sau đây gọi tắt là Đài khu vực), Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, dự báo khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi tỉnh Lai Châu và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu có con dấu riêng, mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Đài khu vực; trụ sở tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Giám đốc Đài khu vực kế hoạch 5 năm, hàng năm của Đài tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện nhiệm vụ dự báo và phục vụ khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh:

- Thu thập kịp thời, đầy đủ thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn trong nước, ngoài nước; số liệu khí tượng thuỷ văn của Đài khu vực và các trạm khí tượng, thủy văn, đo mưa (sau đây gọi tắt là trạm) trên địa bàn tỉnh tiến hành dự báo bổ sung, cụ thể hóa các bản tin dự báo khí tượng thủy văn các kỳ hạn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài khu vực để phục vụ địa phương.

- Phát tin chính thức về diễn biến thời tiết, tình hình bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ và các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn hoặc có khả năng ảnh hưởng đến địa phương trên địa bàn tỉnh tới các cấp, các ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực và quy định của pháp luật.

- Biên soạn, xuất bản tuần báo, thông báo, nhận định xu thế mùa vụ, đặc điểm khí tượng thuỷ văn hàng năm; thống kê, biên tập số liệu khí tượng thủy văn trong tỉnh theo quy định.

3. Điều tra, khảo sát, lập báo cáo gửi Đài khu vực, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia các loại hình thiên tai xảy ra trên địa tỉnh và những thiệt hại do các loại thiên tai đó gây ra đối với sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương theo quy định; điều tra dòng chảy mùa cạn tại các vị trí thuộc tỉnh và lập báo cáo gửi Đài khu vực theo quy định.

4. Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu, đánh giá chất lượng tài liệu gốc, chất lượng điều tra cơ bản của các trạm; quản lý hệ thống mốc độ cao, thực hiện kiểm tra độ cao định kỳ, đột xuất hệ thống mốc, cọc, thủy chí của các trạm trong khu vực Đài tỉnh quản lý và lập báo cáo gửi Đài khu vực theo quy định.

5. Phối hợp với phòng Quản lý mạng lưới trạm để chỉ đạo các trạm về công tác điều tra cơ bản: Quan trắc, phát báo số liệu; bảo dưỡng, bảo quản, sử dụng phương tiện và công trình đo đạc khí tượng thủy văn; quản lý và sử dụng độ cao các mốc, hệ thống cọc, thủy chí đối với các trạm; lập báo cáo, chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu và các nhiệm vụ có liên quan đến công tác điều tra cơ bản; đánh giá, xếp loại chất lượng tài liệu, điều tra cơ bản gốc tại các trạm thuộc Đài tỉnh.

6. Tham mưu cho Giám đốc Đài khu vực thực hiện công tác quy hoạch, phát triển mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; tham gia, phối hợp với phòng Quản lý mạng lưới trạm thực hiện các nhiệm vụ khảo sát kỹ thuật về thành lập, giải thể, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển công trình khí tượng thủy văn theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực.

7. Chủ trì, phối hợp với các trạm trên địa bàn tỉnh và chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo vệ công trình, hành lang an toàn kỹ thuật của trạm theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với phòng Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn: Đề xuất mạng thông tin chuyên ngành đối với các đơn vị thuộc Đài tỉnh; công tác thu nhận, truyền phát thông tin, điện báo số liệu phục vụ công tác dự báo của đơn vị theo quy định.

9. Được yêu cầu các trạm khí tượng, thủy văn và đo mưa thuộc tỉnh cung cấp số liệu để sử dụng trong công tác dự báo và phục vụ về khí tượng thủy văn cho địa phương theo quy định của Giám đốc Đài khu vực.

10. Thực hiện các nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lũ bão của Đài khu vực; tham gia, thực hiện các nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lũ bão và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

11. Tham gia các hoạt động khoa học, hội thảo, hội nghị…do tỉnh triệu tập; tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trong phạm vi Đài tỉnh hoạt động.

12. Thực hiện các nhiệm vụ về quan trắc định vị sét; giám sát biến đổi khí hậu có liên quan đến khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài khu vực.

13. Thực hiện hoặc tham gia thực hiện các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khí tượng thuỷ văn của tỉnh, của Đài khu vực và của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

14. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ khí tượng thuỷ văn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực và theo quy định của pháp luật.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về Đài khu vực theo quy định.

16. Thực hiện cải cách hành chính, thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài khu vực.

17. Quản lý viên chức và người lao động thuộc Đài tỉnh; quản lý, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài sản, vật tư, máy móc, thiết bị của Đài khu vực giao cho đơn vị theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài khu vực giao và theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan

Chức năng và nhiệm vụ(06/10/2014 9:38:09 SA)

Tin mới nhất

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI SỐ 03-2(28/11/2014 3:10:24 CH)

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI(28/11/2014 3:09:58 CH)

Dự báo khí tượng tuần từ 01 đến 10 tháng 9 năm 2014(28/11/2014 3:09:07 CH)

Dự báo khí tượng tuần từ 21 đến 31 tháng 8 năm 2014(28/11/2014 3:08:27 CH)

Dự báo khí tượng tuần từ 11 đến 20 tháng 8 năm 2014(28/11/2014 3:07:59 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - ĐÀI KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này