Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các Sở, Ban, Ngành

Lai Châu: Đẩy mạnh quản lý văn hoá góp phần phát triển văn hoá con người Lai Châu

(Ngày đăng :03/07/2019 3:04:22 CH)


Phục dựng đám cưới của người Dao đỏ tại Tuần văn hoá du lịch Lai Châu.

(laichau.gov.vn) Công tác quản lý nhà nước về văn hoá trên địa bàn tỉnh đã giúp hiện thực hóa quan điểm của Đảng về văn hoá, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, xây dựng hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội, nhằm xây dựng con người Lai Châu phát triển toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ.

Những năm qua ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng chương trình, nội dung công tác triển khai theo từng năm, từng giai đoạn cụ thể. Trong đó đã tham mưu nhiều chương trình hành động, Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch vừa đảm bảo tính kế thừa và cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và đồng bào dân tộc trên địa bàn, tạo điều kiện để hoạt động quản lý ngày càng thuận lợi. Cụ thể như: Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa đến 2020, định hướng đến 2030; Đề án về phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Đề án bảo tồn dân tộc Cống, Mảng, La Hủ... Bên cạnh đó Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn chuyên môn về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình theo thẩm quyền… Qua đó, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn chung tay xây dựng và phát triển văn hóa.

Trong 5 năm qua, các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở từng bước được hoàn thiện, nâng cao từ chất lượng, hiệu quả hoạt động, toàn tỉnh có 699 nhà văn hóa bản, khu phố, 82 nhà văn hóa cấp xã. Nhiều địa phương đã quan tâm việc xây dựng các nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí, đổi mới về phương thức hoạt động, phục vụ Nhân dân, du khách.

Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm sự vận hành của các hoạt động văn hoá. Năm 2017, 2018, ngành Văn hóa đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa: Tổ chức kiểm tra 175 cơ sở kinh doanh karaoke, băng đĩa hình quảng cáo, bán hàng rong, tịch thu 589 đĩa VCĐ, DCD phim ca nhạc sân khấu không tem nhãn, không nguồn gốc xuất sứ… Thông qua đó đã góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước, tuyên truyền, nói xấu, xuyên tạc, bóp méo sự thật gây hoang mang trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hoạt động quản lý văn hóa thời gian qua đã đảm bảo theo đúng định hướng của Trung ương và đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát huy, bản sắc văn hóa dân tộc không bị mai một, thất truyền và hòa tan trong quá trình hội nhập. Các hủ tục lạc hậu trong đám tang, cưới hỏi dần được loại bỏ, nhiều giá trị văn hóa mới, tiến bộ được tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái đẹp của văn hóa nhân loại. Đến nay, toàn tỉnh đã sưu tầm được trên 31.000 hiện vật; 26 di tích được xếp hạng và 01 Bảo vật quốc gia - Bia Lê Lợi thuộc Di tích lịch sử “Địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ”. Nhiều giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở các địa phương được sưu tầm, khôi phục, bảo tồn. Từ năm 2014 đến nay có 13 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”; trùng tu tôn tạo 11 lượt di tích; bảo tồn, khôi phục 16 lễ hội; hàng năm duy trì tổ chức 40 lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nhiều nét đẹp văn hoá của con người Lai Châu được giới thiệu, quảng bá tới du khách mỗi dịp Lễ hội.

Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được triển khai thực hiện hiệu quả thông qua việc giữ gìn, bảo tồn phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp trong gia đình, dòng họ, tộc người, phong trào xây dựng gia đình văn hóa; bản, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Từ việc đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa, đến nay toàn tỉnh có 79,3% số hộ gia đình, 66,5% số bản, khu phố; 94,6% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hoá.

Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi và phát triển rộng khắp, toàn tỉnh có 1.102 đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên, trong đó có 802 đội văn nghệ có quyết định được thành lập, 665 đội được hỗ trợ kinh phí hoạt động. Các đội văn nghệ quần chúng đã tích cực tham gia giao lưu, biểu diễn, phục vụ nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa tinh thần của Nhân dân và các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, của tỉnh.

Từ các nguồn đầu tư của nhà nước và xã hội hóa, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 310 câu lạc bộ và điểm tập luyện thể dục thể thao (TDTT), 105 nhà luyện tập TDTT đơn giản, 5 sân vận động, 76 nhà tập luyện thể thao, 17 sân quần vợt, 9 sân bóng đá mi ni thảm có nhân tạo; tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên chiếm 26,75% dân số; 17,88% gia đình thể thao; 92,4% thôn, bản, khu phố xây dựng được quy ước, hương ước và áp dụng vào cộng đồng; trên 90% gia đình thực hiện việc cưới, việc tang theo quy định của pháp luật; 100% lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc đảm bảo thực hiện theo quy định về nếp sống văn minh trong lễ hội.

Theo ông Sùng A Hồ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Để văn hoá tiếp tục là động lực thúc đẩy sự phát triển, thời gian tới, Ngành Văn hoá đã đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia, hưởng ứng xây dựng con người Lai Châu có lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh; tôn vinh, đề cao những phẩm chất tốt đẹp, cao thượng, nhân văn; đấu tranh, phê phán, chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, trái đạo lý. Đặc biệt chú trọng truyền dạy, phục dựng các lễ hội truyền thống, giữ gìn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa. Ưu tiên dành quỹ đất quy hoạch và xây dựng các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra văn hóa, gắn với trách nhiệm cá nhân và tổ chức khi để xảy ra sai phạm. Các cấp cần phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và công dân đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có đóng góp hiệu quả trong công tác quản lý văn hóa.

Tin liên quan

Nâng cao sức khoẻ cộng đồng nhờ xây dựng Bệnh viện “Xanh – Sạch – Đẹp”(15/01/2020 6:15:37 CH)

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Bộ Công an công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu(20/01/2020 4:14:21 CH)

Không tăng giá vé xe khách dịp Tết Nguyên đán 2020(17/01/2020 2:27:07 CH)

Tin mới nhất

Thủ tướng: Chống dịch như chống giặc!(28/01/2020 7:31:56 SA)

Ngắm hoa ban miền biên cương(18/01/2020 11:38:56 CH)

Người Dao Tiển đón Tết Nguyên đán(09/01/2020 10:49:21 SA)

Lai Châu - Miền đất của các loại lan đẹp (18/01/2020 12:36:47 SA)

Những chiến sỹ giữ bình yên cho Tết(18/01/2020 9:22:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down