Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

6 tháng cuối năm tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2017
(Ngày đăng :13/07/2016 8:52:00 SA)


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Chử phát biểu bế mạc Hội nghị.

(laichau.gov.vn) Tại phiên bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức sáng 12/7, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và đội ngũ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án sau khi được ban hành. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

Sau 1,5 ngày, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

6 tháng đầu năm kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất nhận định, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả nổi bật: Cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung xây dựng nghị quyết chuyên đề, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đảm bảo chất lượng, phát huy được trí tuệ của các cấp, các ngành. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Lai Châu là 1 trong 6 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất toàn quốc (99,96%). Sau bầu cử, đã lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp và sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, đảm bảo hoạt động của các cấp chính quyền được thông suốt, kịp thời.

6 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng khá, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, đã kịp thời khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt cao so với cùng kỳ; chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên; tình hình chính trị cơ bản ổn định, quốc phòng – an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; tình hình di cư tự do cơ bản được ngăn chặn; công tác đối ngoại được duy trì, phát triển.

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, nhất là những hạn chế về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở một số ngành, lĩnh vực; tiến độ xây dựng cơ bản, quyết toán một số công trình hoàn thành, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn; hoạt động lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật… Những vấn đề này cần phải được tập trung khắc phục và quan tâm hơn trong thời gian tới.

Thống nhất các nhóm nhiệm vụ và giải pháp xác định trong 6 tháng cuối năm

Trong đó nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; hoàn thành việc xây dựng, ban hành và quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước từ tỉnh tới cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nhất là những cơ quan, đơn vị mới được sát nhập, thành lập…

Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành; chú trọng chỉ đạo hoạt động sản xuất nông nghiệp, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tập trung duy trì những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Quan tâm đôn đốc tiến độ thi công, quyết toán các dự án hoàn thành, giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2016. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tích cực, chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; chú trọng thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, viên chức và Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội. Lãnh đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Lãnh đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường nắm chắc tình hình, đặc biệt là khu vực biên giới và các địa bàn trọng điểm, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kéo dài…

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các hội quần chúng tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy và chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân; lãnh đạo tổ chức tốt đại hội các đoàn thể, hội quần chúng theo kế hoạch…

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2017 phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng các chỉ tiêu chủ yếu

Tại Hội nghị lần này, bàn về định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, dự toán ngân sách địa phương, vốn đầu tư năm 2017 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương, vốn đầu tư năm 2017 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020, với mục tiêu chung là: Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế. Phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng các chỉ tiêu chủ yếu trong từng lĩnh vực cụ thể và xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tính khả thi. Thực hiện đúng Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ khi xây dựng Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn. Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020 phải xây dựng dựa trên kết quả thực hiện kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách giai đoạn 2011-2016; bám sát các chỉ tiêu đã được định hướng tại Nghị quyết Đại hội XIII của tỉnh; gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, phù hợp với tốc độ tăng trưởng và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ trong lập dự toán, quản lý và sử dụng ngân sách.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất ban hành Nghị quyết về phát triển nông lâm nghiệp, xây dưng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020.

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Lai Châu: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21(01/10/2019 10:42:01 SA)

Tin mới nhất

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Tân Uyên(18/10/2019 7:44:59 SA)

Họp báo thường kỳ quý III: Lai Châu luôn tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp(17/10/2019 3:28:49 CH)

Sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2019 (17/10/2019 10:53:00 SA)

Giải bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Lai Châu lần thứ XV năm 2019(17/10/2019 4:39:06 CH)

Diễn đàn tư vấn, kết nối phụ nữ khởi nghiệp năm 2019(16/10/2019 1:53:39 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down