Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
(Ngày đăng :30/09/2016 7:35:18 SA)


Đ/c Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

(laichau.gov.vn) Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung quan trọng của chương trình Hội nghị.

Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến cuối năm 2016 còn rất nhiều nội dung công việc có ý nghĩa quan trọng. Đồng chí Bí thư Tinh ủy đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, kịp thời điều chỉnh, khắc phục và có những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2016.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2016 với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triểm khai có hiệu quả học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức tổng kết, ban hành kết luận tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, XII; xây dựng, ban hành các Nghị quyết chuyên đề, Đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Kinh tế - xã hội có bước phát triển khá: Nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa – xã hội có sự chuyển biến tích cực. Duy trì và thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin và tuyên truyền; giải quyết việc làm, giảm nghèo được đẩy mạnh; chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; tình hình di cư tự do cơ bản được ngăn chặn, tệ nạn xã hội được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; các hoạt động tôn giáo được quản lý chặt chẽ; công tác đối ngoại được duy trì, củng cố và phát triển. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng đảng, dân vận, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là: Một số chỉ tiêu đạt thấp, dự báo không đạt kế hoạch đề ra như số xã đạt chuẩn nông thôn mới, giá trị xuất hàng địa phương, công tác giảm nghèo, trồng rừng mới. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2016, tiến độ thi công xây dựng cơ bản, quyết toán công trình hoàn thành chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. An ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp. Việc đổi mới công tác tuyên truyền quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ở một số đơn vị còn hình thức, kết quả chưa cao. Một số địa phương chưa thực sự chủ động, sáng tạo trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự tạp trung, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, có việc còn thiếu chủ động, chậm trễ; việc chấp hành kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm. Trên cơ sở kết quả 9 tháng đầu năm và dự báo tình hình nhiệm vụ thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với 6 nhiệm và giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016 theo kế hoạch đã đề ra.

Về Kết luận kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU,ngày 16/3/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI và định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu đến năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 16/3/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XI về phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2007-2015 đã được các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng. Trên cơ sở đánh giá tình hình, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2007-2015; căn cứ mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu đến năm 2020 với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như trong dự thảo Kết luận đã xác định. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cơ quan chủ trì soạn thảo, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị để hoàn chỉnh, trình ban hành theo quy định.

Đối với các Đề án, Nghị quyết giai đoạn 2016-2020: Trong thời gian vừa qua, ngay sau khi các Nghị quyết, Đề án được ban hành, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai, cụ thể hóa. Có một số địa phương (huyện Than Uyên) đã chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoan nghênh sự tích cực, chủ động của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, đề nghị các đồng chí trong quá trình triển khai, quán triệt, học tập các nghị quyết chuyên đề, đề án cần phải xem xét, bàn bạc kỹ lưỡng và có cách làm phù hợp để đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, ồ ạt.

Về một số Nghị quyết, Đề án trình tại Hội nghị, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, các cơ quan tham gia xây dựng Đề án, Nghị quyết đã tập trung rà soát, đánh giá thực trạng, dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và xác định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2016-2020, cơ bản phù hợp với nguồn lực 

Cũng tại phiên bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tập trung quán triệt, học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, tiến độ, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và địa phương; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo xây dựng hoàn thiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng. Đối với các chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó hoàn thành, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách sâu sát, quyết liệt, có biện pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lới các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông xuân; chủ động các biện pháp phòng chống rét và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là những xã dự kiến đạt chuẩn năm 2016.

Tập trung rà soát, chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững; chú trọng chỉ đạo công tác thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; công tác giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch, quyết toán các dự án hoàn thành, việc thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn các dự án đầu tư công trung hạn và các dự án khởi công mới 2017. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả lĩnh vực văn hóa xã hội, quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự; quan tâm, làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân; chủ động đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động kích động, gây rối, tạo dư luận xấu trong xã hội, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, xúi giục Nhân dân; hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”; di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật. Quan tâm chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đạt hiệu quả cao. Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật trong Đảng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện Quy chế, quy định và chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Tập trung chuẩn bị các điều kiện làm tốt việc đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017 đảm bảo sát thực, khả thi, hiệu quả…

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Lai Châu: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21(01/10/2019 10:42:01 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ nhất(22/10/2019 7:59:37 SA)

Ngày hội bản Mông(21/10/2019 10:17:45 CH)

“Tam Đường nơi hội tụ sắc màu văn hóa”(18/10/2019 4:50:35 CH)

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Tân Uyên(18/10/2019 7:44:59 SA)

Họp báo thường kỳ quý III: Lai Châu luôn tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp(17/10/2019 3:28:49 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down