Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Hội nghị toàn quốc Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(Ngày đăng :16/05/2018 2:00:16 CH)


Quang cảnh Hội nghị ở điểm cầu Lai Châu.

(laichau.gov.vn) Sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Về phía tỉnh ta có đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV, Thường trực HĐND, UBND; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh…

Theo Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới” nêu rõ: Việc triển khai Chỉ thị 05 trong 02 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị…

Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân; đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp Nhân dân, khắp các địa bàn trong nước; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác…. Được Nhân dân ủng hộ.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể; chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó nâng cao niềm tin của Nhân dân với chính quyền, với Đảng.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết được thực hiện bài bản, đồng bộ; việc xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo Bác của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Qua đó có thể khẳng định, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế. Tiêu biểu như: Hà Nội đã chuyển sang cơ quan điều tra 18 vụ án lớn, giải quyết được 37 vụ việc tồn đọng; Bắc Ninh đã tổ chức được 548 cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân; Hậu Giang quy định định kỳ hằng quý, 6 tháng tổ chức đối thoại giữa người đứng đàu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân…

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cụ thể như: Việc thực hiện Chỉ thị 05 chưa tạo ra sự chuyển biển toàn diện, đồng bộ; vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, chưa thực sự cầu thị; một số nơi chưa tập trung giải quyết những khâu đột phá, những vấn đề nổi cộm tại địa phương, đơn vị; nhiều nơi chưa quan tâm gắn Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 trong một số thời điểm chưa thường xuyên, thiếu trọng tâm, trọng điểm…

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm qua hai năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05; Hội nghị xác định rõ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể, cá nhân, gắn với tự phê bình và phê bình; tiếp tục rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng, toàn dân; tăng cường biểu dương, khen thưởng…

Tại tỉnh ta việc tổ chức triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề hằng năm được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả; các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đảm bảo theo đúng hướng dẫn bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, cụ thể. Toàn tỉnh đã tổ chức được 5.935 hội nghị cho 551.690 lượt người, trong đó đảng viên 86.023 lượt đạt 96%. Các địa phương, cơ quan đơn vị rà sóat, điều chỉnh, bổ sung và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nội dung các chuyên đề đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, được niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện. Đến nay toàn tỉnh có 1005 cơ quan, đơn vị xây dựng được chuẩn mực đạo đức đạt 97%, trong đó có trên 700 cơ quan, đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, phát hiện và nhân rộng gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo được coi trọng. Năm 2017 toàn tỉnh có 1.399 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng, trong đó 274 lượt tập thể, 1.125 lượt cá nhân được khen thưởng ở các cấp. Thực hiện có hiệu quả các nội dung đốt phá, phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Trong 02 năm qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và động bộ. Thay mặt Ban Bí thư ghi nhận những kết quả đạt được và nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên qua báo cáo chúng ta thấy rõ một số những hạn chế, yếu kém, vì vậy trong thời gian tới chúng ta cần quan tâm và thể hiện sự quyết tâm hơn nữa để phát huy kết quả đã đạt được và kiên quyết khắc phục những hạn chế yếu kém, tạo sự chuyển biến hiệu quả và thực sự rõ nét trong xã hội.

Đồng chí đề nghị bên cạnh các nhiệm vụ giải pháp được đề cập trong báo cáo, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa giáo dục và tính lâu dài của việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam; đồng thời kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái; cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị phải tiếp tục xác định rõ hơn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những bức xúc, hạn chế, khuyết điểm…

Tin liên quan

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Lai Châu: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21(01/10/2019 10:42:01 SA)

Đảng bộ tỉnh Lai Châu 70 mùa xuân(29/09/2019 11:25:31 CH)

Tin mới nhất

Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được bàn, thảo luận(14/10/2019 4:29:55 CH)

Thành phố Lai Châu xây dựng nông thôn mới(14/10/2019 7:43:15 SA)

Gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam: 15 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(14/10/2019 7:59:58 SA)

EU-Anh khó đạt thoả thuận Brexit trong tuần này(14/10/2019 7:50:20 SA)

Giải cầu lông phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XI - Năm 2019 tranh cúp Ba Sao(13/10/2019 10:18:27 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down