Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Lai Châu: Nửa chẳng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

(Ngày đăng :10/09/2018 7:42:58 SA)


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.

(laichau.gov.vn) Sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tỉnh Lai Châu đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, có một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch Nghị quyết đề ra.

“Hành động, kỷ cương và hiệu quả”

Khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong bối cảnh, điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó và phức tạp nảy sinh. Tỉnh Lai Châu vẫn là một trong những tỉnh khó khăn nhất cả nước. Các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, xa các trung tâm kinh tế lớn, giao thông khó khăn; khí hậu, thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp; địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới điều kiện cho phát triển hết sức khó khăn. Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo đẩy mạnh các hoạt động chống phá chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc; tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ở một số địa phương, cơ sở.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội gắn với việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành 6 nghị quyết chuyên đề, 8 đề án, 18 kế hoạch, 12 chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, cơ sở, đảm bảo việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện kịp thời, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.

Các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có một số nét đổi mới, đột phá, thể hiện được tính quyết tâm, quyết liệt, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong hai năm 2017 và 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định tinh thần chỉ đạo là “Hành động, kỷ cương và hiệu quả”, đây được coi là một điểm nhấn quan trọng của nhiệm kỳ; tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra, nắm tình hình, làm việc với 8/8 huyện, thành phố để kịp thời định hướng những nhiệm vụ quan trọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thường xuyên động viên, khích lệ các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hành động quyết liệt, hiệu quả, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh vào năm 2019.

Đạt và hoàn thành vượt mức nhiều nhóm chỉ tiêu chủ yếu

Qua gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đề ra có khả năng hoàn thành; đến nay, đã đạt và hoàn thành vượt mức 8/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo hướng tích cực, từng bước rút ngắn khoảng cách với các tỉnh trong khu vực; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng khá nhanh, bình quân giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 15,68%/năm (vượt Nghị quyết đề ra); GRDP bình quân đầu người ước đạt 31,4 triệu đồng/người/năm (tăng 1,72 lần so với năm 2015, đạt 78,5% mục tiêu Nghị quyết).

Về sản xuất nông nghiệp, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công nghiệp tăng trưởng cao, đặc biệt là phát triển thủy điện, đóng góp quan trọng cho nguồn thu ngân sách tỉnh. Trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục nâng lên; an sinh xã hội đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,95%/năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; quốc phòng, an ninh đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt một số kết quả rõ nét…

Các chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu so với các tỉnh trong vùng đều đạt ở mức khá, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020. Có thể khẳng định rằng, những kết quả đạt được là khá toàn diện và rất quan trọng, là kết quả bước đầu rất đáng mừng để tỉnh ta có thể tin tưởng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu

Để đạt được mục tiêu là phấn đấu đến hết năm 2019 cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu đó là:

Tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy là "Hành động, kỷ cương, hiệu quả", với mục tiêu cao nhất là phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã xác định.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các đề án, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt; xác định rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt, thực hiện các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, cách làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Tăng cường năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo về biến đổi khí hậu và thiên tai, mưa lũ, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ. Qua đó hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bám sát chủ đề hàng năm.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện những khuyết điểm, hạn chế, sai phạm, vi phạm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Tập trung giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh. Thời gian qua, vấn đề lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật với các đạo lạ, tà đạo như đạo Bà Cô Dợ, hoạt động của Hội thành đức chúa trời mẹ; Tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp, nhất là liên quan đến việc bồi thường, di dân tái định cư các dự án thủy điện diễn biến phức tạp, khó lường. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề nổi cộm, tránh phát sinh thành điểm nóng gây mất ổn định an ninh trật tự.

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Lai Châu: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21(01/10/2019 10:42:01 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ nhất(22/10/2019 7:59:37 SA)

Ngày hội bản Mông(21/10/2019 10:17:45 CH)

“Tam Đường nơi hội tụ sắc màu văn hóa”(18/10/2019 4:50:35 CH)

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Tân Uyên(18/10/2019 7:44:59 SA)

Họp báo thường kỳ quý III: Lai Châu luôn tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp(17/10/2019 3:28:49 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down