Trang chủ Chuyên đề Cải cách hành chính

Việc thực hiện các chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh Lai Châu

(Ngày đăng :26/06/2018 8:17:51 SA)


Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư (bên trái) hướng dẫn công dân các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Sở quản lý.

(laichau.gov.vn) Năm 2017, chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành có sự biến động về giá trị, thứ hạng so với năm 2016; giá trị trung bình của chỉ số CCHC ở các sở, ban, ngành là 79,79%, so với năm 2016 có 16 đơn vị tăng giá trị chỉ số CCHC, có 04 đơn vị có giá trị chỉ số CCHC thấp hơn năm 2016. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đơn vị dẫn đầu chỉ số và đơn vị cuối bảng lên tới 24,46%; có 01/20 đơn vị có kết quả chỉ số CCHC năm 2017 dưới 70%. Sự biến động này cho thấy sự quan tâm, kết quả đạt được trong triển khai các nội dung CCHC ở các sở, ban, ngành khá đồng đều.

Chỉ số cải cách hành chính có 8 tiêu chí thành phần bao gồm: Công tác chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế tự chủ; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu, chỉ số thành phần của tiêu chí thực hiện cơ chế tự chủ đạt giá trị trung bình cao nhất là 89,17%. Ngoài ra, các chỉ số thành phần của tiêu chí đánh giá công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính có giá trị trung bình trên 80%. Các chỉ số thành phần tiêu chí đánh giá cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước có giá trị trung bình dưới 80%, trong đó chỉ số thành phần tiêu chí đánh giá thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có giá trị trung bình thấp nhất đạt 72,03%.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, việc triển khai kế hoạch xác định chỉ số CCHC tiếp tục được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo sát sao đã phản ánh thực chất, đúng với thực tiễn, đánh giá được chất lượng triển khai CCHC của các cơ quan, đơn vị. Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị cao hơn so với năm 2016 một mặt do các đơn vị, địa phương đã coi chỉ số CCHC là công cụ trong quản lý công tác CCHC, đã quan tâm chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh, cải thiện những điểm còn hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong chỉ số CCHC năm 2016.

Trong 8 tiêu chí thành phần thì tiêu chí thực hiện cơ chế tự chủ được các sở, ban, ngành thực hiện tốt nhất trong các chỉ số cải cách hành chính, với giá trị trung bình là 89,17%; có 12/20 sở, ban, ngành đạt 100% chỉ số, có 4 đơn vị chỉ số thành phần thực hiện tự chủ đạt dưới 70%. Còn công tác chỉ đạo điều hành CCHC của các sở, ban, ngành được xếp thứ hai có giá trị trung bình là 87,91%; có 13/20 sở, ban, ngành có chỉ số trên mức giá trị trung bình, đứng đầu là Ban quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng là 98,53%, Văn phòng UBND tỉnh là 95,51% và Sở Công thương là 94,90%; có 4 đơn vị có chỉ số dưới 80% là Sở Giao thông vận tải đạt 78,14%; Sở Y tế là 77,83%; Ban Dân tộc là 75,61% và Sở Ngoại vụ là 70,51%. Khoảng cách của đơn vị đạt chỉ số thành phần tiêu chí đánh giá chỉ đạo điều hành CCHC tốt nhất (Ban quản lý khu KTCK Ma Lù Thàng) với đơn vị đạt chỉ số thành phần tiêu chí đánh giá chỉ đạo điều hành CCHC thấp nhất (Sở Ngoại vụ) là 28,02%.

Đối với tiêu chí chỉ đạo điều hành được các đơn vị thực hiện tốt. Tuy nhiên, một số đơn vị thực hiện chế độ báo cáo chưa thường xuyên, đầy đủ; báo cáo chậm thời gian quy định; không xây dựng kế hoạch tự kiểm tra CCHC tại đơn vị mình hoặc xây dựng không đảm bảo nội dung của công tác CCHC; có đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nhưng không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không đầy đủ để chứng minh mức độ thực hiện kế hoạch, kết quả xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát như Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải.

Còn tiêu chí cải cách thủ tục hành chính, các sở, ban, ngành đạt giá trị trung bình là 77,78%. Sở Tư pháp là đơn vị duy nhất đạt chỉ số thành phần Cải cách TTHC là 100%; tiếp đến là các Sở Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Thông tin & Truyền thông đồng thời cùng có chỉ số đạt 90,91%. Năm 2017 việc rà soát, cập nhật, tiếp nhận, xử lý, đánh giá TTHC; công khai TTHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp tục được các đơn vị triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn có những đơn vị thực hiện nhiệm vụ rà soát, cập nhật, tiếp nhận, xử lý, đánh giá TTHC chưa được thường xuyên, đầy đủ như Sở Nội vụ, sở Giao thông vận tải không nằm trong kế hoạch đơn giản hóa TTHC, rà soát quy định, TTHC theo kế hoạch hàng năm của tỉnh nhưng cũng không tự ban hành kế hoạch rà soát TTHC của đơn vị mình; có những đơn vị tự ban hành kế hoạch rà soát TTHC nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh mức độ thực hiện kế hoạch và xử lý các vấn đề phát hiện khi rà soát như Ban Dân tộc và Sở Khoa học & Công nghệ, Tài nguyên & Môi trường, Y Tế. Còn Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Y Tế chưa thường xuyên cập nhật, thống kê, xây dựng dự thảo quyết định trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành, lĩnh vực nên việc công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị chưa đầy đủ và kịp thời.

Để việc thực hiện các chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh Lai Châu đạt kết quả tốt hơn, trong thời gian tới các sở, ban, ngành tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của của đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung; quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ CCHC, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC của đơn vị. Các sở, ban, ngành tiếp tục chủ động hơn trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Trong cải cách TTHC, các sở, ban, ngành cần tiếp tục quan tâm đến công tác rà soát, cập nhật, công bố, công khai các TTHC để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, thực hiện. Triển khai có hiệu quả, thực chất việc rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo các nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ...

Việc thực hiện chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu được các sở, ban, ngành hết sức quan tâm thực hiện. Với kết quả đã đạt được trong năm 2017, các sở, ban, ngành tiếp tục rút kinh nghiệm với các giải pháp đã đưa ra, mong rằng trong những năm tới chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt kết quả cao hơn./.

Tin liên quan

Thay đổi cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức(10/01/2019 12:43:14 CH)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2018(21/12/2018 10:11:02 SA)

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10(17/10/2018 3:53:27 CH)

Cơ quan Nhà nước gửi văn bản điện tử thì không gửi văn bản giấy(13/09/2018 4:00:08 CH)

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8(01/08/2018 10:39:56 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân(22/02/2019 4:28:38 CH)

Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề "An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy"(22/02/2019 4:03:24 CH)

Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(22/02/2019 4:02:43 CH)

Mường Tè thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”(21/02/2019 6:45:15 CH)

Ngành Nông nghiệp nỗ lực vượt khó (22/02/2019 10:06:25 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 02133.876.337                  
02133.876.356
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down