Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phong Thổ: Tăng cường củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở

(Ngày đăng :30/03/2018 3:22:29 CH)


Một buổi sinh hoạt của Đảng ủy xã Ma Ly Pho huyện Phong Thổ. (Ảnh Hoài Thương)

(laichau.gov.vn) Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở có chuyển biến tích cực... Đó là kết quả tích cực của huyện Phong Thổ đã đạt được sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đưa Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn.

Đảng bộ huyện Phong Thổ có 58 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 18 đảng bộ cơ sở xã, thị trấn; 40 chi, đảng bộ cơ sở khối cơ quan; 302 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 2.948 đảng viên. Những năm qua, huyện Phong Thổ đã có nhiều giải pháp trong việc củng cố hệ thống chính trị, đặc biệt sau khi có Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công tác củng cố hệ thống chính trị ngày càng được quan tâm, chú trọng hơn.

Xác định công tác củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các kế hoạch, đề án… nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ của địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1249-QĐ/HU ngày 15/11/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU; xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, thị trấn giai đoạn 2016-2020”.

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo để chủ động triển khai thực hiện. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cán bộ, đảng viên phụ trách các khối phụ trách, theo dõi các Đảng bộ xã, thị trấn. Ban Chỉ đạo cấp huyện đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BCĐ, ngày 22/8/2017 về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã, đảm bảo theo hướng đồng bộ, thống nhất từ huyện đến cơ sở.

Trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan cấp tỉnh về ban hành quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn bám sát quy chế mẫu, rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã và chất lượng đội ngũ đảng viên như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở...

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, phát triển tổ chức đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Hàng năm, xây dựng Kế hoạch phát triển tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền cơ sở. Đã có gần 400 học viên được tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và bồi dưỡng đảng viên mới; đã kết nạp được 192 đảng viên mới đảng đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, chặt chẽ theo quy định.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch HĐND tại 03 xã (xã Mồ Sì San, Khổng Lào, Lản Nhì Thàng). Thường trực HĐND, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn đã quán triệt nghiêm túc Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, xây dựng quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong thường trực, các ban của Hội đồng Nhân dân, các đồng chí lãnh đạo UBND, thành viên UBND và công chức cấp xã theo hướng bám sát năng lực, chuyên môn và vị trí việc làm của từng cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt các kỳ họp HĐND theo luật định, giám sát, tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri...

Đặc biệt, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên kiểm tra chế độ sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thông qua các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các chi bộ trực thuộc. Thông qua các lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ đã tổ chức 5 buổi sinh hoạt chi bộ mẫu để các chi bộ rút kinh nghiệm và tổ chức tại chi bộ mình.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Thường trực, Ban Thường vụ các đoàn thể; thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, quý, tháng, xác định nhiệm vụ trọng tâm, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương. Chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan, lực lượng đóng trên địa bàn nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, nâng cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết các dân tộc, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Với các giải pháp linh hoạt phù hợp với thực tế, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn, chất lượng hoạt động có chuyển biến bước đầu; 18/18 xã, thị trấn đã hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; đa số Đảng ủy các xã, thị trấn, sau khi ban hành quy chế làm việc đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên, thành viên của tổ chức. Việc thực hiện Quy chế của các tổ chức bước đầu có chuyển biến tích cực; 100% đảng ủy các xã, thị trấn đều phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc, các lĩnh vực công tác; các đồng chí cấp ủy viên được phân công công tác đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên gắn bó với chi bộ, cơ quan được phân công phụ trách, hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Ông Hoàng Ngọc, Bí thư Huyện ủy cho biết: Với các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ-TU của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện, kết thúc năm 2017, đánh giá xếp loại tổ chức, cơ sở đảng với 100% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong đó, có 5 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 24 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (tăng 5 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tăng 16 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh so với năm 2016… Đây là kết quả tích cực của huyện để huyện tiếp tục triển khai tốt công tác củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở theo chủ trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Với những kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Phong Thổ đã góp phần củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững chắc, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ngay từ cơ sở. Đây cũng là động lực để Huyện ủy Phong Thổ phát huy vai trò hạt nhân trong củng cố, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Tin liên quan

Mù Sang vượt khó(21/02/2019 3:32:23 CH)

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU: Diện mạo nông thôn Lai Châu nhiều khởi sắc(28/01/2019 11:02:13 CH)

Đảng bộ Thị trấn Sìn Hồ: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh (22/01/2019 9:10:16 SA)

Lai Châu thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn(19/01/2019 11:02:51 CH)

Khun Há vượt khó thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã (15/11/2018 4:04:57 CH)

Tin mới nhất

Mường Tè thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”(21/02/2019 6:45:15 CH)

Ngành Nông nghiệp nỗ lực vượt khó (22/02/2019 10:06:25 SA)

Bế mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội(22/02/2019 9:35:56 SA)

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao(22/02/2019 7:56:19 SA)

Mù Sang vượt khó(21/02/2019 3:32:23 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 02133.876.337                  
02133.876.356
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down