Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tam Đường: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

(Ngày đăng :11/04/2017 7:20:41 SA)


Một buổi học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 cho lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn (Ảnh: Hoàng Cường)

(laichau.gov.vn) Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30-7-2007 của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương, khóa X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, những năm qua, Đảng bộ huyện Tam Đường đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, góp phần củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 

 

 

 

 

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng tuyên truyền học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho trên 98% cán bộ, đảng viên và trên 95% Nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hệ thống chính trị thông qua việc xây dựng, ban hành các quy chế, quy định; kịp thời ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện theo hướng cụ thể, phù hợp, phát huy dân chủ, tập trung được trí tuệ của đội ngũ đảng viên… Phân công rõ trách nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các chi bộ, lĩnh vực; đồng thời lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng quy chế, phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Cùng với việc cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã quan tâm củng cố tổ chức, cơ sở Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, phối hợp với Đảng ủy các xã căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể để thành lập các chi bộ cơ quan, chi bộ quân sự xã, thị trấn đảm bảo chất lượng theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của chi bộ cơ quan cấp xã hiện có, xác định lại cơ cấu đảng viên của chi bộ, tập trung kiện toàn theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; chỉ đạo thành lập chi bộ cơ quan đối với những xã, thị trấn có đông đảng viên. Trong quá trình triển khai thực hiện, phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý những vướng mắc ở cơ sở. Đến nay, cấp xã đã có 3 chi bộ cơ quan (Bản Bo, Thèn Sìn, Hồ Thầu) với 37 đảng viên. Qua việc thành lập chi bộ cơ quan xã, thị trấn đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở cơ sở, tạo thuận lợi cho lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên đang công tác, tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa cán bộ, công chức làm công tác đảng với cán bộ, công chức làm công tác chính quyền…

Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cơ sở, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, chính quyền bổ sung quy chế hoạt động, lựa chọn khâu có tính đột phá để thực hiện, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Hàng năm, Đảng bộ các xã đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội của cấp mình xây dựng Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh; xác định nhiệm vụ trọng tâm từng giai đoạn để chỉ đạo thực hiện, chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân; phân công rõ trách nhiệm các đồng chí cấp ủy viên, phát huy vai trò của Bí thư, Phó Bí thư Chủ tịch UBND cấp xã.

Quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, chủ động, kịp thời xây dựng, ban hành chương trình công tác năm của Huyện. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã chủ động xây dựng chương trình làm việc, nắm tình hình các ngành, cơ sở, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Định kỳ Ban Thường vụ Huyện ủy mỗi tháng họp 1 kỳ, giao ban với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện 1 quý/1 lần để kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Huyện ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực. Bám sát nhiệm vụ “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, xây dựng đời sống văn hóa là nền tảng” trên cơ sở đó, cụ thể hóa các nhiệm vụ cho phù hợp với thực tiễn của huyện. Qua đó, các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai nghiêm túc, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, góp phần củng cố lòng tin của quần chúng đối với tổ chức Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên; mối đoàn kết các dân tộc được phát huy. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên, công tác giáo dục được chú trọng, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân ngày càng được củng cố. Công tác cán bộ được quan tâm, củng cố, kiện toàn, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình góp phần đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng. Từ năm 2011 đến nay đã có 104 cán bộ được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động, luân chuyển 25 lượt cán bộ là trưởng, phó các phòng, ban đoàn thể của huyện xuống giữ chức vụ chủ chốt của cấp xã; cử 449 cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị… Đã có 73 lượt cấp ủy viên các chi, đảng bộ cơ sở được củng cố kiện toàn, trong đó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện 15 đồng chí; phó Bí thư 17 đồng chí; cấp ủy viên 41 đồng chí; chia tách thành lập các chi, đảng bộ đảm bảo tinh gọn, phù hợp theo quy định. So với năm 2011, Đảng bộ huyện đã có 42/44 nhà trường, 6/14 trạm y tế có chi bộ, đến tháng 10/2012, 100% trường học, trạm y tế có chi bộ. Từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ đã cử 1.587 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng; đã kết nạp được 1.035 đảng viên… Đây là cơ sở để Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong thời gian tới.

Để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, ông Hoàng Thọ Trung, Bí thư Huyện ủy cho biết: Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa vai trò của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; triển khai học tập kế hoạch đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ cơ sở; xây dựng quy chế làm việc, nâng cao năng lực điều hành UBND cấp xã, MTTQ và các đoàn thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tin liên quan

Phong Thổ: Tăng cường củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở(30/03/2018 10:07:14 SA)

Mường Tè: Chú trọng phát triển Đảng viên vùng đồng bào La Hủ(14/03/2018 3:38:59 CH)

Tam Đường: Phát triển vùng chè nguyên liệu(12/03/2018 10:01:13 SA)

Ổn định đời sống trên vùng đất tái định cư(02/03/2018 9:13:23 SA)

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở Lai Châu(14/02/2018 7:52:02 SA)

Tin mới nhất

"Ngôi sao sáng" giữa vùng cao Tam Đường (23/04/2018 7:48:21 SA)

Đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo(24/04/2018 10:21:35 SA)

Đưa cây dứa Queen vào sản xuất hàng hóa ở Nà Tăm(24/04/2018 6:22:54 SA)

Phó Chủ tịch nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu(24/04/2018 7:17:58 SA)

Công an Lai Châu: Kết quả thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 gắn với 6 điều Bác dạy(23/04/2018 12:19:23 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down