Trang chủ Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Hội Nông dân tỉnh: Xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05

(Ngày đăng :25/05/2018 3:47:22 CH)


Buổi sinh hoạt Chi bộ, triển khai, quán triệt học tập Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng.

(laichau.gov.vn) Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Cấp ủy Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã nghiêm túc triển khai, quán triệt học tập Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Đặc biệt, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh còn xác định rõ 02 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

02 nội dung đột phá được xây dựng đó là: (1) Đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; gương mẫu rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống. (2) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phong cách tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với Nhân dân, sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ sở, cơ quan để tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh chỉ đạo, phong cách làm việc, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên.

Bám sát những nội dung đột phá nêu trên, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ xem xét lựa chọn những nhiệm vụ được giao còn nhiều hạn chế, thiếu xót để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả 100% đảng viên và quần chúng Chi bộ xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nội dung sát thực, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được giao, với tổng số 57 nội dung (trong đó đảng viên 46 nội dung, quần chúng 11 nội dung).

Đồng thời Cấp ủy Chi bộ thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên cơ quan về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề năm 2017, 2018; công tác biểu dương, khen thưởng luôn đảm bảo kịp thời. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã biên tập và đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cuốn Thông tin nông dân Lai Châu được phát hành hàng quý. Kết quả đã đăng tải 06 bài viết tuyên truyền trong 04 số bản tin với 5.600 cuốn được in và cấp phát đến các chi hội làm tài liệu học tập, tuyên truyền đến hội viên nông dân. Để có tài liệu phục vụ học tập chuyên đề năm 2018, cấp ủy chi bộ đã chủ động liên hệ mua 10 cuốn tài liệu cấp phát cho đảng viên Chi bộ nghiên cứu, học tập.

Qua việc triển khai học tập chuyên đề năm 2017, 2018 cán bộ đảng viên cơ quan đã tích cực tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 và đầu năm 2018 đạt được kết quả nhất định: Công tác tuyên truyền, xây dựng củng cố tổ chức Hội được quan tâm chú trọng, đã kết nạp được 1.312 hội viên mới; các hoạt động dịch vụ tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân được triển khai thực hiện hiệu quả như nâng tổng dư nợ các nguồn vốn vay giúp nông dân phát triển sản xuất đạt hơn 764 tỷ đồng (tăng 108,7 tỷ đồng so với năm 2016) thông qua Ngân hàng NN&PTNT, Chính sách Xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân; triển khai mở 25 lớp dạy nghề cho 761 lao động, tín chấp mua 976,5 tấn phân bón trả chậm cho nông dân; các phong trào thi đua tiếp tục được đông đảo hội viên, nông dân hưởng ứng như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã có 3.658 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 46.263 hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá...vv

Bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối, năm 2017 Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra 02 đảng viên, giám sát 01 đảng viên; năm 2018 xây dựng kế hoạch hoạch kiểm tra 02 đảng viên, giám sát 02 đảng viên trong đó có nội dung việc xây dựng và thực hiện kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên. Qua kết quả kiểm tra, giám sát, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tại các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng có từ 3-4 đảng viên báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch làm theo Bác, tập thể Chi bộ tham gia góp ý để đảng viên tiếp thu thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký trong thời gian tiếp theo.

Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017, 2018 trong cán bộ, đảng viên Hội Nông dân tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, thấy rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên phải tu dưỡng, rèn luyện; xây dựng kế hoạch học tập và làm theo phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; giữ gìn, bảo vệ của công; tận tụy đối với công việc, ý thức phục vụ Nhân dân, tinh thần khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, ý thức tổ chức kỷ luật; sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí... Cán bộ, đảng viên đã chủ động điều chỉnh hành vi, lối sống cá nhân, tác phong công tác và hoạt động của cơ quan đơn vị đúng quy định của Đảng, Nhà nước nhất là gương mẫu trong quản lý, sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh, thực hành dân chủ, gương mẫu trong lối sống cá nhân.

Bà Vũ Thị Liên, Phó Chủ tịch – Bí thư Chi bộ Hội Nông dân tỉnh cho biết: Thời gian tới để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả tốt hơn, Cho Bộ xác định tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề; Hàng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của Chi bộ; đánh giá kết quả những nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác của đảng viên; Tiếp tục gắn việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, hoặc còn yếu kém, hạn chế để tập trung chỉ đạo giải quyết; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác; kịp thời sơ tổng kết, biểu dương, khen thưởng điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, với sự tích cực chủ động và những cách làm hay, sáng tạo của chi bộ Hội Nông dân tỉnh góp phần mang đến sự thành công của việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân hàng năm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tin liên quan

“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”(31/05/2019 10:19:50 SA)

Hồ Chí Minh – tấm gương lớn về sự nêu gương(20/05/2019 7:49:33 SA)

Tuổi trẻ Lai Châu với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW(17/05/2019 8:32:30 SA)

14 tập thể, 58 cá nhân tiêu biểu, điển hình học tập và làm theo Bác(09/05/2019 4:03:29 CH)

Công an huyện Tân Uyên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(22/04/2019 3:10:58 CH)

Tin mới nhất

Hưởng ứng các phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, thành ý thức trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức(26/06/2019 5:36:40 CH)

Thí sinh vững tâm lý bước vào những môn thi cuối(26/06/2019 4:52:39 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Tống Thanh Hải kiểm tra công tác coi thi tại Mường Tè, Nậm Nhùn(26/06/2019 4:57:35 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống cho người dân(26/06/2019 5:28:09 CH)

Khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia(25/06/2019 9:48:41 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down