Trang chủ Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Phong Thổ chuyển biến từ học và làm theo Bác

(Ngày đăng :13/11/2018 11:03:09 SA)


Người dân xã Sin Suối Hồ thu hoạch thảo quả góp phần nâng cao thu nhập (Ảnh Vàng Chỉnh)

(laichau.gov.vn) Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ huyện Phong Thổ đã đem lại những hiệu ứng tích cực trong việc nâng cao trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Để Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn của địa phương, Huyện ủy Phong Thổ đã tập trung, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020. Trong đó, xác định 2 nhiệm vụ đột phá đó là: Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành; gương mẫu rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phong cách tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với Nhân dân.

Hàng năm, bổ sung các nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn của huyện để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề như xóa đói, giảm nghèo, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở… Qua đó, góp phần duy trì và nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng bộ; thúc đẩy kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trật tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trọng tâm là thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm…Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ bản chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất…Qua đó, việc tập trung thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đảng đã trở thành việc làm thường xuyên của từng đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đồng thời, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao ý thức học tập, trau dồi nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, xã thị trấn đã nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt vai trò trách nhiệm trong sinh hoạt đảng, chấp hành nghiêm quy chế làm việc và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Một số lãnh đạo chủ chốt các cấp đã chủ động tăng cường sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

Huyện ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan đơn vị gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương trong đó tập trung xác định các vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại ở địa phương để chỉ đạo giải quyết. Dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nhiều vấn đề tồn tại đã lâu và những vấn đề mới phát sinh đã được chỉ đạo giải quyết bước đầu có kết quả tích cực như xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tranh chấp đất đai…góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi, đảng bộ cơ sở đã đưa nội dung Chỉ thị 05, chuyên đề học tập toàn khóa và hàng năm vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Nhiều chi bộ trong sinh hoạt đã đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế đã được khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Cùng với đó, Huyện ủy Phong Thổ đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua lao động sản xuất gắn Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn huyện và đạt được nhiều kết quả quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 21 triệu đồng tăng 7.5 triệu đồng so với năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc, các cấp, các ngành đã tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia đóng góp phân lực và nguyên vật liệu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018, tổng số ngày công, nguyên liệu xây dựng Nhân dân tình nguyện đóng góp 14.615 triệu đồng, hiến 6.24 nghìn m2 đất.

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, đã có 10/65 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt 98%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Đồng thời, làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong 2 năm 2016-2017 có trên 303 nghìn lượt người, khám chữa bệnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sôi nổi từng bước nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng phát triển đến từng thôn bản…đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được nâng lên. Đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2016-2017, Đảng bộ huyện Phong Thổ có trên 94% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... 

Để tiếp tục đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào thực tiễn, Huyện ủy Phong Thổ tiếp tục đề ra những nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; xây dựng rà soát bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan đơn vị cho phù hợp…tạo chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, góp phần đưa việc học tập và làm theo lời Bác ngày càng lan tỏa, đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Với những kết quả đạt được sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị sẽ là động lực, tiền đề quan trọng để Huyện ủy Phong thổ tiếp tục đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống, góp phần củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tin liên quan

Văn phòng UBND tỉnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 (10/04/2019 4:38:44 CH)

Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu: Học tập và làm theo Bác(04/03/2019 2:34:23 CH)

Tân Uyên: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW(24/01/2019 3:02:33 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề học theo Bác năm 2019(17/12/2018 8:11:24 SA)

Phong Thổ chuyển biến từ học và làm theo Bác(12/11/2018 3:22:29 CH)

Tin mới nhất

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền(24/04/2019 11:00:23 SA)

Tổng thống Putin muốn khôi phục đàm phán 6 bên về hạt nhân Triều Tiên(24/04/2019 11:03:57 SA)

Làm tốt công tác nắm tình hình; bảo vệ tốt đường biên, mốc giới; chủ động trong công tác phối hợp, tham mưu; tận tụy với Nhân dân(24/04/2019 4:55:30 CH)

Chương trình nghệ thuật Lai Châu hướng về biển, đảo Tổ quốc(24/04/2019 8:29:53 SA)

Khai mạc triển lãm “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân”(23/04/2019 4:06:26 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down