Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh

(Ngày đăng :08/01/2019 3:52:01 CH)


Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tập huấn hệ thống một cửa điện tử VNPT-iGate

(laichau.gov.vn) Đó là nội dung chính của Công văn số 2136/UBND-KSTT được UBND tỉnh ban hành ngày 28/12/2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch CCHC cần bám sát các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch của tỉnh và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, thực tế của cấp đơn vị thực hiện. Có định lượng, chỉ tiêu rõ ràng, cũng như dự kiến sản phẩm hoàn thành, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch đề ra.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác cải cách hành chính đối với các đơn vị trực thuộc. Sau kiểm tra cần có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đối với những tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm tra.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung rà soát, đề xuất những sáng kiến, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu ban hành, đảm bảo việc quy định, ban hành thủ tục hành chính theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; công bố, công khai thủ tục hành chính và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương được tiếp nhận và trả kết quả trước và đúng hạn. Công khai minh bạch kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị và địa phương. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn theo quy định.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện kịp thời rà soát, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc và trực thuộc khi có sự thay đổi về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ. Ban hành, chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc ban hành nội quy, quy chế làm việc (đối với những cơ quan, đơn vị đã ban hành nội quy làm việc thì rà soát sửa đổi, bổ sung) đảm bảo các nội dung theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2017. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ.

UBND các huyện, thành phố thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của cấp xã chặt chẽ, sát thực tế, tránh hình thức. Bởi đây là công cụ quản lý quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại cấp cơ sở, cũng như là một yếu tố đánh giá về tình hình thực hiện cải cách hành chính tại UBND cấp huyện.

Yêu cầu các đơn vị được kiểm tra theo kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Đoàn Kiểm tra (trong các biên bản kiểm tra) và gửi báo cáo khắc phục kết quả kiểm tra gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2019.

Tin liên quan

Thành phố Lai Châu cần tìm những bước đi sáng tạo, tiên phong và đột phá(23/03/2019 2:59:59 CH)

Tăng cường tính dự báo trong công tác đào tạo nghề cho người lao động(22/03/2019 9:48:19 SA)

Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (22/03/2019 6:42:02 CH)

Lai Châu quyết liệt khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(22/03/2019 4:16:14 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Tam Đường(21/03/2019 3:09:27 CH)

Tin mới nhất

Hướng phát triển du lịch ở huyện Tam Đường(23/03/2019 4:10:23 CH)

Cuộc thi “Đánh trống vàng”(23/03/2019 3:40:07 CH)

Thành phố Lai Châu cần tìm những bước đi sáng tạo, tiên phong và đột phá(23/03/2019 2:59:59 CH)

Giữ vững chủ quyền biên giới(22/03/2019 1:26:25 SA)

Tăng cường tính dự báo trong công tác đào tạo nghề cho người lao động(22/03/2019 9:48:19 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 02133.876.337                  
02133.876.356
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down