Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8

(Ngày đăng :10/01/2017 10:40:41 SA)


Toàn cảnh Hội nghị

(laichau.gov.vn) Ngày 9/01, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Uỷ viên Trung ương  Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương theo dõi Lai Châu…

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào những nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thông báo kết quả kiểm điểm các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2016, nhiệm vụ năm 2017… Đồng thời, được quán triệt Công văn số 27-CV/TW ngày 26/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục học tập, quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 7/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 18/11/2010 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Theo đó, năm 2016, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; năm diễn ra cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương; chỉ đạo tổng kết các Nghị quyết của Ban Chấp hành khóa XI, XI, ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đồng thời xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch…

Kinh tế xã hội có bước phát triển khá, tốc độ tăng trường kinh tế đạt 24,88%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng xác định, GRDP bình quân đầu người đạt 22,5 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đạt khá và tăng so với cùng kỳ năm 2015. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 206,7 nghìn tấn vượt 4,4% so với kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,8%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đến nay bình quân đạt 11,9 tiêu chí/xã. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.862 tỷ đồng vượt dự toán 24%, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2015. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, giải quyết việc làm, giảm nghèo được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,89%, riêng các huyện nghèo giảm 4,37%. An ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được duy trì, phát triển. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng đảng, dân vận, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả.

Trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức được dự báo năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định năm 2017 là năm của “Hành động, kỷ cương và hiệu quả” đồng thời thống nhất cao với mục tiêu chung 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp chủ yếu đã xác định trong báo cáo.

Đối với báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả kiểm điểm các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả kiểm điểm các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xây dựng, ban hành các Nghị quyết chuyên đề, đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm; củng cố, kiện toàn bộ máy HĐND và UBND các cấp, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Công tác kiểm tra giám sát có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy, cấp ủy, các tổ chức đảng, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt học tập, tổ chức thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chủ động xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016, chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực tiễn, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy nắm rõ tình hình thực tế địa phương, đơn vị, kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đẩu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tại Hội nghị các đồng chí đã được nghe quán triệt, phổ biến những vấn đề cốt lõi, cơ bản trong nội dung của Chỉ thị và Hướng dẫn. Trên tinh thần đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc tổ chức quán triệt, thực hiện, vận dụng vào thực tiễn quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp thiết thực, hiệu quả.

Về công tác cán bộ: Với tinh thần tập trung, nghiêm túc, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Căn cứ kết quả giới thiệu, giao các cơ quan có liên quan tham mưu thực hiện quy trình chỉ định bổ sung Ban Chấp hành và bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong thời gian tới: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương cần thể hiện quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Bám sát quyết tâm chính trị năm 2017 của toàn Đảng bộ tỉnh “Hành động, kỷ cương và hiệu quả” để xác định những nhiệm vụ, cách làm cụ thể. Xác định rõ nội dung hành động của ngành, lĩnh vực, địa phương mình để từ đó tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, khoa học, đảm bảo chất lượng, hiệu quả… Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương năm 2017. Trong lĩnh vực kinh tế xã hội cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong năm 2016. Chú trọng lãnh, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… Chú trọng tăng cường công tác quản lý hoạt động cửa khẩu, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư và ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho người dân sau tái định cư.

Đối với công tác xây dựng Đảng, trên lĩnh vực dân vận, tuyên giáo, kiểm tra, tổ chức, mặt trận và các đoàn thể đều đã xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2017. Đề nghị các đồng chí lựa chọn những vấn đề cần tập trung, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo nội dung đi vào thực chất, hướng mạnh về cơ sở, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong từng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

Về thi hành kỷ luật, kỷ cương, sau Hội nghị này, đề nghị các cấp, các ngành người đứng đầu cơ quan, đơn vị chấn chỉnh nghiêm túc, gương mẫu triển khai thực hiện gắn chặt chẽ với triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết nguyên đán năm 2017.

 

 

Tin liên quan

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Lai Châu: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21(01/10/2019 10:42:01 SA)

Đảng bộ tỉnh Lai Châu 70 mùa xuân(29/09/2019 11:25:31 CH)

Tin mới nhất

Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được bàn, thảo luận(14/10/2019 4:29:55 CH)

Thành phố Lai Châu xây dựng nông thôn mới(14/10/2019 7:43:15 SA)

Gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam: 15 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(14/10/2019 7:59:58 SA)

EU-Anh khó đạt thoả thuận Brexit trong tuần này(14/10/2019 7:50:20 SA)

Giải cầu lông phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XI - Năm 2019 tranh cúp Ba Sao(13/10/2019 10:18:27 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down