Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu giới thiệu các đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh đã được UBND tỉnh công nhận kết quả tại Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc Công nhận kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.