Ngày 24/6/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 772-CV/UBKTTU về việc thông tin kết quả công tác kiểm tra, giám sát. Công văn có nội dung như sau: