A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

(laichau.gov.vn)

Trải qua 91 năm với biết bao gian khổ, hy sinh và chỉ mục đích duy nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta vươn ra biển lớn, hòa nhập với thế giới; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong 8 ngày từ 25/1 đến 1/2/2021. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Những thành tựu của cách mạng Việt Nam 91 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

Ngày 3-2-1930, Ðảng Cộng sản Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tổ chức Đảng trong nước (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn). Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Với Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Ðảng và các Cương lĩnh tiếp theo; với phương pháp đấu tranh cách mạng thích hợp và sáng tạo; với sức mạnh tổ chức, kỷ luật, năng lực tổ chức thực tiễn và sự chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, luôn luôn được Nhân dân tin yêu, hết lòng bảo vệ, đùm bọc, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Bằng chủ trương, sách lược đúng đắn mới chỉ 15 tuổi Đảng đã lãnh đạo Nhân dân cả nước đứng lên làm cuộc cách mạng giành chính quyền thành công. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và cuộc sống của chính mình. Ðó là chiến công vĩ đại, là niềm tự hào của Ðảng Cộng sản Việt Nam. 

Đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt và quyết tâm cao của Chính phủ, Việt Nam đã từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, biểu hiện ở việc tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt mức 6,8%, đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5% đến 7% của kế hoạch 5 năm 2016-2020. Nhất là năm 2020 mặc dù bị tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, nhất là nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng Việt Nam vẫn là điểm sáng, là một trong những nước hiếm hoi có tăng trưởng dương trong khu vực và trên thế giới, với nền kinh tế vẫn tăng trưởng gần 3%. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân được cải thiện đáng kể. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh được giữ vững; đối ngoại được mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Như Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”.

Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố. Trước hết, là nhờ Cương lĩnh, đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng, dựa trên sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là do sự hy sinh, chiến đấu, lao động sáng tạo của toàn dân dưới ngọn cờ lãnh đạo của Ðảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân trước đây và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới hiện nay, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn. Ðó là bài học phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bài học về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; bài học về xây dựng khối liên minh vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; bài học về tăng cường xây dựng nhà nước thật sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; bài học về sự sáng tạo trong phương pháp cách mạng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và bài học về không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng.

Đảng bộ tỉnh Lai Châu 72 năm lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương

Được thành lập ngày 10/10/1949, trải qua gần 72 năm lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương, Đảng bộ tỉnh Lai Châu luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào điều kiện cụ thể của tỉnh và lãnh đạo Nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, vừa kháng chiến, vừa xây dựng cơ sở, vừa đánh địch bảo vệ hậu phương, huy động sức người, sức của cho chiến trường, góp phần quan trọng, trực tiếp cùng quân, dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Đảng bộ, quân và dân Lai Châu vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, đồng thời huy động sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần cùng quân dân cả nước giành thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và làm tròn nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Lào.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc; thực hiện công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, sau 16 năm chia tách, Lai Châu đã có những bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và khá toàn diện; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2004 - 2020 đạt trên 11%/năm. GRDP bình quân đầu người đến nay đạt trên 43 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, năm 2020 đạt trên 2.000 tỷ đồng, gấp hơn 62 lần so với năm 2004. Đến nay tỉnh đã có 02 huyện, thành phố, 39 xã trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới... Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; quy mô, chất lượng giáo dục, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin truyền thông được đẩy mạnh. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; giảm nghèo nhanh, giai đoạn 2015 - 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,78%/năm, đến nay còn trên 16%. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền từng bước được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

91 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là gần 72 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã đưa phong trào cách mạng của Lai Châu đi lên từ không đến có, từ ít đến nhiều, dựng xây lực lượng từ yếu đến mạnh, lãnh đạo cách mạng địa phương đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc; từng bước đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, tình trạng kém phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng chung của cả dân tộc.

Mừng Đảng quang vinh 91 mùa xuân, trong niềm vui, phấn khởi trước thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Mỗi chúng ta càng thêm tự hào, giữ vững niềm tin theo Đảng, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Tác giả: Đặng Thanh Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.726
Hôm qua : 15.401
Tháng 09 : 248.242
Năm 2021 : 4.035.039
Tổng số : 63.626.423