A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tân Uyên: Sẵn sàng cho công tác Đại hội điểm

(laichau.gov.vn)

Đảng bộ huyện Tân Uyên vinh dự được Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu vào ngày 8-10/6. Đến thời điểm này, huyện đã chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Văn Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên về vấn đề này.

Thị trấn Tân Uyên được trang trí băng zôn, cờ hoa rực rỡ chuẩn bị cho Đại hội.

PV: Là Đảng bộ được Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Đại hội của Đảng bộ huyện Tân Uyên nhiệm kỳ 2020-2025 đã được huyện thực hiện như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Văn Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 29/6/2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ huyện Tân Uyên được Tỉnh ủy chọn chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện. Để chuẩn bị cho công tác Đại hội điểm, huyện đã kịp thời xây dựng, tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy và thành lập các tiểu ban giúp việc cho Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy với quyết tâm chính trị cao, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, gắn với chuẩn bị các nội dung cho Đại hội như: Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt học tập Chỉ thị 35-CT/TW, kế hoạch, các hướng dẫn, quy định, quy chế; phát động phong trào thi đua, chỉnh trang đô thị… để chào mừng Đại hội. Đặc biệt, huyện đã xây dựng Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện quy trình các bước giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu đúng quy định. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Huyện đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cơ sở vật chất sẵn sàng phục vụ cho Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Thông tri triệu tập 247 đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, khai mạc vào ngày 8/6/2020.

Đồng chí Phan Văn Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên.

PV: Xin đồng chí cho biết, tỷ lệ, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ này của Đảng bộ huyện Tân Uyên được thực hiện như thế nào?

Đồng chí Phan Văn Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên: Thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Uyên đã xây dựng Đề án nhân sự đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng và đặc biệt coi trọng cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, vẫn phải thực hiện tốt phương châm: Coi trọng chất lượng đại biểu cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Về số lượng đại biểu cấp ủy nhiệm kỳ này là 35 đại biểu, giảm 2 đại biểu so với nhiệm kỳ trước. Về tỷ lệ nữ là 17,14% (tăng 2,14% so với hướng dẫn 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số khoảng 20-25% (cơ cấu hợp lý đối với thành phần dân tộc trong huyện). Độ tuổi: Dưới 40 tuổi (tuổi trẻ) đạt 31,4% (vượt trên 20% so với hướng dẫn 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Qua đó cho thấy, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số của huyện đều có tỷ lệ cơ cấu cao so với quy định.

PV: Để đảm bảo cho Đại hội điểm thành công tốt đẹp, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn huyện đã làm gì để thực hiện đúng quan điểm, chỉ đạo, yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy?

Đồng chí Phan Văn Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên: Sau khi được quán triệt Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các chi, đảng bộ trong toàn huyện đã nhận thức sâu sắc nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ huyện khi được Tỉnh ủy lựa chọn chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện. Thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để đảm bảo tiến độ Đại hội cấp huyện, các chi, đảng bộ đã thực hiện nghiêm kế hoạch chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở của Huyện ủy, làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị các nội dung Đại hội và tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch và hoàn thành trong quý I năm 2020. Đại hội cấp cơ sở diễn ra an toàn, hiệu quả, nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện đúng cơ cấu, số lượng được phân bổ. Sau khi Đại hội cấp cơ sở, các chi đảng bộ cơ sở tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội cấp mình, tham gia ý kiến vào văn kiện của Tỉnh và Trung ương đảm bảo chất lượng, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung tuyên truyền, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tân Uyên cắm cờ, chuẩn bị cho Đại hội.

PV: Xin đồng chí đánh giá về công tác tổ chức cũng như kinh nghiệm rút ra từ các Đại hội cấp cơ sở để chuẩn bị cho Đại hội điểm của huyện?

Đồng chí Phan Văn Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành tổ chức Đại hội và Đại hội điểm đảm bảo chất lượng, kế hoạch đề ra, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy hướng dẫn giúp đỡ chi, đảng bộ cơ sở từ khâu chuẩn bị văn kiện, quy trình công tác nhân sự, quy trình Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức xét duyệt kỹ trước khi tiến hành Đại hội, kịp thời sắp xếp công tác cán bộ trước Đại hội, các cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ này đều là những cán bộ đạt tiêu chuẩn, có uy tín, năng lực nên công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở có nhiều thuận lợi, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đạt mục đích và yêu cầu đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn 3 tổ chức cơ sở đảng tiến hành Đại hội điểm. Sau Đại hội điểm cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức rút kinh nghiệm sâu sắc, chỉ rõ những mặt làm được, chưa làm được để các chi đảng bộ dự rút kinh nghiệm. Đến ngày 26/3/2020, 47/47 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức Đại hội thành công, đảm bảo chương trình quy định, nhân sự Đại hội được bầu với số phiếu tín nhiệm cao, không có đề cử, ứng cử nhân sự ngoài danh sách đã chuẩn bị, công tác thảo luận văn kiện tại Đại hội chất lượng, tập trung vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ mới. Để có được kết quả đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã rút ra một số kinh nghiệm lãnh, chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở là:

Một là, lãnh, chỉ đạo sát sao Đại hội Đảng cấp cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội cấp cơ sở tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Hai là, lãnh đạo tổ chức tổ thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên. Báo cáo chính trị của cấp ủy phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Ba là, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước cùng cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Bốn là, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của tổ chức đảng, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành công của Đại hội.

Năm là, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải coi trọng lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Tác giả: Kim Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.934
Hôm qua : 16.075
Tháng 07 : 519.209
Năm 2021 : 3.292.009
Tổng số : 62.883.393