A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

(laichau.gov.vn)

Hôm nay (20/1), UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Một góc thành phố Lai Châu.

Chỉ thị nêu rõ: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), là năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh Covid - 19 còn khó lường, thời tiết diễn biến bất thường,... Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của tỉnh năm 2021, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn (2021-2025). UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 tới toàn thể các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (khoá XI); 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính p hủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, quản trị hành chính công, đạo đức công vụ, nâng cao niềm tin của người dân và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tập trung sắp xếp bộ máy hành chính, sự nghiệp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), trong đó tập trung vào sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản; các cơ quan hành chính, sự nghiệp theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tích cực triển khai cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các địa phương đẩy mạnh quản lý hoạt động du lịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm du lịch. Mở rộng phát triển quan hệ giao lưu kinh tế thương mại, xuất nhập khẩu...

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển lĩnh vực công nghiệp có tiềm năng, lợi thế; phát huy lợi thế cửa khẩu quốc tế, mở rộng thị trường thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa; đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc và phát triển nông nghiệp. Tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn và liên kết vùng. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề cho lao động, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chú trọng bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu. Bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại.

Chỉ đạo các cấp, các ngành thi đua thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, gắn việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn,… 

3. Quán triệt sâu rộng và thực biện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc qua về giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, dạy nghề; phấn đấu đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma túy, trật tự xã hội,... Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề như: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; "Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả công tác; cải tiến lề lối làm việc; thi đua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư; thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông...  gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

5. Phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, lập thành tích chào mừng Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.  Làm tốt công tác tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng; phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn, người dân, đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong các phong trào thi đua và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của các khối thi đua trong toàn tỉnh theo hướng dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương. Các khối thi đua tiếp tục hoàn chỉnh, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động sát thực, phù hợp với đặc điểm của từng khối, đơn vị đảm bảo các nội dung, các tiêu chí thi đua theo đúng quy định.

7. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác TĐKT. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo phối hợp chỉ đạo điều hành theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh.

Thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc năm 2021. Tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác TĐKT cho đối tượng là lãnh đạo các sở, ngành, các phòng, ban, xã, phường, thị trấn; Trưởng phòng tổ chức hành chính (hoặc Chánh Văn phòng) và cán bộ làm công tác TĐKT tại các huyện, thành phố.

8. Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, thạo chuyên môn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, ‘‘tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm ‘‘xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân” trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

9. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác TĐKT với các cơ quan thông tin, truyền thông. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; đưa tin bài về những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng phát sóng đáng kể để biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025.

10. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quan tâm đến Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tham gia thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân; sự phối hợp và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đối với công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nêu gương “người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

d) Trưởng khối các Khối thi đua thuộc tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khối; bảng tiêu chí chấm điểm thi đua; đồng thời tổ chức tốt các phong trào chuyên đề, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

e) Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh) tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời, phối hợp với các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và báo cáo kịp thời tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương; giúp Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của tỉnh.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.088
Hôm qua : 14.964
Tháng 03 : 111.839
Năm 2021 : 1.035.292
Tổng số : 60.626.676