A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

(laichau.gov.vn)

Hôm nay (20/11), UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 2665/UBND-KSTT về việc đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Công văn nêu rõ: Thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt ở tất cả các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công tực tuyến và thực hiện tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Tuy nhiên, đến nay trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị và kết quả kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa đảm bảo đạt tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4...; một số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đề xuất tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia chưa phù hợp nên trong quá trình thực hiện kiểm thử Văn phòng Chính phủ đã trả lại; việc cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” được xác định là một dịch vụ thiết yếu, góp phần đẩy nhanh tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có hồ sơ phát sinh. Nguyên nhân chủ yếu do Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, chưa chuẩn hóa, đơn giản hồ sơ thủ tục,...; người dân, tổ chức chủ yếu vẫn lựa chọn hình thức nộp hồ sơ giấy trực tiếp là chính.

Để đảm bảo thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019, Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; hoàn thành mục tiêu, tiến độ, chất lượng tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử trong phạm vi đơn vị, địa phương mình; nghiêm túc rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện công tác này, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong thời gian vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, thực hiện ngay những nội dung như sau:

Rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

Rà soát, đánh giá lại mức độ phù hợp của thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị và địa phương; đề xuất danh sách tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu tại Công văn 2089/UBND-KSTT ngày 28/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (lưu ý: đối với các thủ tục hành hành yêu cầu có thành phần hồ sơ: là văn bản công chứng hoặc bản chính; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ bắt buộc phải tiến hành kiểm tra tực tế để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu điều kiện của thủ tục..... thì không đề xuất thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4); gửi về UBND tỉnh trước ngày 25/11/2020.

Rà soát, lập danh mục các thủ tục hành chính không thể đáp ứng yêu cầu, điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 (có giải trình cụ thể nguyên nhân) và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đơn giản hóa thủ tục hành chính để đạt mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ trong giai đoạn 2021-2025; gửi về UBND tỉnh trước ngày 25/11/2020.

Thủ tục hành chính giữa các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 phải thực hiện nộp 100% hồ sơ trực tuyến, không nộp hồ sơ trực tiếp; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức (là đối tượng thực hiện TTHC) đăng ký nộp hồ sơ qua mạng khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Chỉ đạo, quán triệt đội ngũ công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã phải tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn, khuyến khích cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính đăng ký, sử dụng kết quả chứng thực điện tử để nộp hồ sơ trực tuyến; chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giữa các cơ quan nhà nước khi nộp trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan liên quan đẩy nhanh thực hiện khai báo, kiểm thử, tích hợp công khai thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, giảm điểm cải cách hành chính.

Đối với các cơ quan, đơn vị: Công an, Điện lực, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu: Rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đạt tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4 đã đề ra tại Kế hoạch hành động số 1275/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; gửi về UBND tỉnh trước ngày 25/11/2020.

Thực hiện dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ hoạt động chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các cơ quan có thẩm quyền chứng thực thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Tiếp tục chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn bảo đảm máy quét (scan), hạ tầng kết nối (mạng Internet), đăng ký tài khoản của cán bộ, công chức thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bổ sung tình hình triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính vào báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ theo quy định. Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho đội ngũ lãnh đạo, công chức tham gia vào quy trình cấp bản sao điện tử từ bản chính.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND huyện, thành phố thường xuyên rà soát, kịp thời cấp chứng thư số khi có sự thay đổi thông tin lãnh đạo, công chức tham gia vào quy trình cấp bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong việc thao tác, xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp gắn kết quả thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công, ứng dụng CNTT để thực hiện dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị, đồng thời lồng ghép kết quả thực hiện vào các tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Không đề xuất khen thưởng đối với người đứng đầu, tập thể các cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao về dịch vụ công; khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến để thực hiện tốt dịch vụ công, xây dựng chính quyền điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phóng sự, tin bài, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

VNPT Lai Châu rà soát, kịp thời cập nhập các thủ tục hành chính, quy trình nội bộ đã được công bố lên Cổng dịch vụ công của tỉnh (không quá 03 ngày kể từ khi có quyết định); cập nhập bảng, biểu mẫu điện tử cho toàn bộ các dịch vụ công cấp độ 3, 4 để người dân kê khai trực tiếp, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thao tác (hoàn thành trước ngày 25/11/2020); đảm bảo việc thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh an toàn, thuận lợi; rà soát lại cấu hình, tính năng của phần mềm Cổng dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo hợp lý, khoa học, công khai, minh bạch, tiện ích, dễ sử dụng, an toàn thông tin, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để chậm trễ, vướng mắc do phần mềm.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.305
Hôm qua : 14.580
Tháng 03 : 136.285
Năm 2021 : 1.059.738
Tổng số : 60.651.122