A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh

(laichau.gov.vn)

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công văn số 1505/UBND-KTN về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh.

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. (Ảnh minh họa)

Thực hiện Công điện số 5452/CĐ-VPCP ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh. Để tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư để tận dụng tốt các cơ hội phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính về đầu tư, thành lập doanh nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, sửa đổi bổ sung kịp thời quy định thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện; nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, ổn định sử dụng đất; phối hợp giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo thời gian giải quyết, hạn chế hồ sơ quá hạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên và môi trường. Nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân giám sát tình hình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, môi trường, khoáng sản. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với lĩnh vực đất đai theo đề nghị của nhà đầu tư để các dự án đầu tư thực hiện đúng tiến độ được phê duyệt.

Tiếp tục công khai các thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các huyện, thành phố để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và cơ hội kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục phối hợp rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết cho các dự án đầu tư có ảnh hưởng đến đất rừng. Chủ động giải quyết những kiến nghị, đề xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp thẩm định kịp thời đối với các dự án đề nghị UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Sở Công Thương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân. Chủ động nắm bắt các đề xuất, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành; thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Công Thương để thấy được những quy định, thủ tục còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa hợp lý đang là rào cản cho doanh nghiệp và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Công khai rộng rãi các đề án, quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được duyệt để các doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận thông tin cần thiết về tiềm năng thế mạnh, cơ hội đầu tư kinh doanh và định hướng phát triển.

Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông nghiệp có lợi thế thông qua các hội chợ thương mại và các kênh thông tin đại chúng, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp để thu hút các nhà đầu tư. Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố giải quyết những vướng mắc cho doanh nghiệp; tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn liên quan đến chuyển đổi các loại rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Duy trì thời gian cấp phép xây dựng từ 30 ngày (theo quy định) xuống còn 12 ngày làm việc; đối với nhà ở riêng lẻ từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc; thời gian thẩm định quy hoạch từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc; giảm thời gian thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán từ 2 đến 3 ngày so với thời gian giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện.

Nghiên cứu, đề xuất cung cấp thêm dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở mức độ 3, 4; đẩy mạnh thực hiện áp dụng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh kịp thời giải đáp, tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp thông qua các hình thức như: Bằng văn bản, qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc qua diện thoại ...; chủ động cập nhật kịp thời và đăng tải Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật để người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu các quy định, chính sách có liên quan.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, nếu phát hiện hết hiệu lực, có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với quy định, chích sách thì đề nghị cơ quan đơn vị đề xuất kiến nghị đình chỉ thi hành, sửa đổi bổ sung, ban hành văn bản mới thay thế cho phù hợp với quy định của pháp luật để các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi theo quy định.

Nâng cao chất lượng thẩm định khi ban hành chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư kinh doanh trong các dự thảo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ động rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nội dung cần xác định rõ phạm vi (tên thủ tục, biện pháp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thời gian rút ngắn); cam kết không tự đặt thêm các thành phần hồ sơ ngoài thành phần quy định để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, địa bàn quản lý. Thực hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 1251/KH-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với quy định của pháp luật. Động viên, tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, thi đua lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.417
Hôm qua : 17.102
Tháng 06 : 263.543
Năm 2021 : 2.548.889
Tổng số : 62.140.273