Quyết định v/v phê duyệt Chiến lước phát triển giai đoạn 2020-2024 và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2020-2024 của Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông Lai Châu