Đầu mối liên hệ: Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Địa chỉ:              Tầng 2, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh.

 Điện thoại:  0213.3.876.337; 0213.3.876.370

  Email:         laichau@chinhphu.vn