• :
  • :

Thông tin là người đại diện pháp luật của công ty thực hiện công bố thông tin và Giấy ủy quyền công bố thông tin