Các thông tin phải công bố bất thường (giấy ủy quyền)