Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020