Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH thủy điện Mường Tè