Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021