• :
  • :

Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 (kèm theo Quyết định số 667/QĐ-UBND)