• :
  • :

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019 và năm 2020