• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

2024 – Lai Châu tăng tốc, bứt phá, phấn đấu về đích sớm nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

(laichau.gov.vn)

Một mùa xuân mới đang về, mở ra một năm mới đầy niềm tin và hy vọng. Năm 2024 lại càng có ý nghĩa hơn với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu vì là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023 và dự báo những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu về đích sớm nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Thành phố Lai Châu hôm nay.

Năm 2024, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân, đồng hành của doanh nghiệp tiếp tục là thuận lợi lớn để tỉnh Lai Châu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm mới. Cùng với đó các khó khăn về thể chế, chính sách dần được tháo gỡ; các chính sách, đề án, chương trình trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh; nhiều dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước hoàn thành sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển… Đây chính là những điều kiện thuận lợi để Lai Châu phấn đấu đạt được các mục tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 9%; GRDP bình quân đầu người khoảng 51,5 triệu đồng. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp 4,1%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 225,5 nghìn tấn; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 5,1%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 46,8%, có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,9%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.236 tỷ đồng. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 68,4%. 60% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; 13,1 bác sỹ/1vạn dân. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,8%, riêng các huyện nghèo giảm 5,4%. Giải quyết việc làm cho 8.920 lao động; đào tạo cho 8.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60,6%...

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Lai Châu xác định tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Quán triệt sâu rộng chủ đề công tác của Tỉnh ủy năm 2024 và chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 về “Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững” đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, từ đó cụ thể hóa để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hội nghị quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 của Tỉnh ủy Lai Châu.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiên nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các ngành, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu; ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, phân công cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện với lộ trình, tiến độ cụ thể; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị,… các kế hoạch, chương trình, đề án có liên quan bảo đảm phù hợp, thống nhất với Quy hoạch tỉnh để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.

Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong đó, sẽ khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Tập trung rà soát, cụ thể hóa, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách của tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh. Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026 để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt những chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt, phấn đấu đạt cao nhất vào cuối nhiệm kỳ, đồng thời duy trì tốt, nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu đã đạt.

Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư có trọng điểm gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng theo chiều sâu, phát triển các ngành kinh tế có lợi thế; phát triển kinh tế đảm bảo hài hòa với phát triển văn hóa - xã hội, đây là quan điểm, nhiệm vụ đã được nêu rõ trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, đúng quy định. Tập trung thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu đạt cao nhất so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Lai Châu tiếp tục chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tập trung khắc phục từng bước tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững.

Huyện Than Uyên đẩy mạnh phát triển du lịch.

Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới và mốc giới quốc gia. Nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động đối ngoại. Tiếp tục duy trì và phát triển có chiều sâu các mối quan hệ quốc tế đã được thiết lập. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030.

Với tinh thần “Quyết tâm, quyết liệt, kỷ luật, kỷ cương, chủ động, sáng tạo” Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lai Châu sẽ đoàn kết, nỗ lực đạt được các mục tiêu đề ra và về đích sớm nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.


Tác giả: Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.165
Hôm qua : 9.986
Tháng 07 : 190.320
Năm 2024 : 1.475.120
Tổng số : 82.941.213