A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Dấu ấn của các phong trào thi đua yêu nước

(laichau.gov.vn)

Giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Lai Châu đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đã có cuộc trao đổi với bà Hồ Thị Hiệng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh, Quyền Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ về nội dung này.

Bà Hồ Thị Hiệng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Quyền Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ.

PV: Thưa bà, giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua đã có những tác động như thế nào đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Lai Châu?

Trả lời: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hướng dẫn của Hội đồng TĐKT tỉnh, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lai Châu đã có dấu ấn đậm nét, ngày càng có chiều sâu và tạo sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội; các phong trào thi đua được tổ chức ngày một khoa học và nền nếp hơn; mục tiêu thi đua luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm, từng giai đoạn vì vậy đã khơi dậy được lòng yêu nước, tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã góp phần quan trọng vào việc phát huy tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Ước tính đến hết năm 2020, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp ước đạt 14,48%; công nghiệp - xây dựng ước đạt 38,84%; dịch vụ ước đạt 39,72%; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt trên 11.50%/năm; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 41,79 triệu đồng (ước tăng 2,3 lần so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo bình quân ước giảm 4,75%/năm, ước năm 2020 còn 16,7% (ước giảm 2,8 lần so với năm 2015); toàn tỉnh có 351 trường với 5.711 phòng học, 170 trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm đạt trên 98%.

Các phong trào thi đua được thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, đã nhận được sự khen thưởng của các cấp. Từ năm 2015-2020, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 141 tập thể và 338 cá nhân; UBND tỉnh khen thưởng cho 4.455 tập thể và 12.203 cá nhân. Ngoài ra, còn nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng.

PV: Giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Lai Châu đã triển khai những phong trào thi đua trọng tâm gì và đạt được kết quả như thế nào thưa bà!

Trả lời: Trong rất nhiều phong trào thi đua, giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Lai Châu đã triển khai 4 phong trào thi đua trọng tâm là: Phong trào thi đua "Nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới"; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đối với Phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, người dân đã tự nguyện hiến được 914.368m2 đất, 65.671 ngày công lao động và gần 3 tỷ đồng... Thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; huyện Tân Uyên và trên 40% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tỉnh Lai Châu và thành phố Lai Châu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba… góp phần không nhỏ vào những kết quả đạt được của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong cả nước.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1054/KH-UBND ngày 13/6/2017 về tổ chức Phong trào thi đua "Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020. 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua, trong đó đề ra các nội dung, giải pháp giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có giải pháp, chương trình, hoạt động cụ thể hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Với sự vào cuộc, tham gia tích cực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và đông đảo tầng lớp Nhân dân, công tác giảm nghèo đã có những chuyển biến tích cực góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 4,75%/năm.

Để góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng phát triển, mang lại nhiều lợi nhuận và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2069/KH-UBND ngày 09/11/2017 về tổ chức Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng và góp phần tạo nên cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Toàn tỉnh hiện có 1.250 doanh nghiệp kê khai thuế đang hoạt động, 303 hợp tác xã và trên 10.000 hộ kinh doanh cá thể; thu hút 147 dự án vào các lĩnh vực với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng trên 35.500 tỷ đồng. Phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, sản xuất nhiều của cải, vật chất cho xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” vào tháng 6/2019, Lai Châu là một trong 6 tỉnh đầu tiên của cả nước đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua này. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện và bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, tạo chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Phong trào thi đua thực sự là động lực để phát huy vai trò tích cực, quan trọng của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong việc xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả.

PV: Để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thời gian tới, tỉnh Lai Châu đã đưa ra các giải pháp thực hiện như thế nào?

Trả lời: Phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện nhanh và bền vững”, thời gian tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp trong công tác thi đua, khen thưởng; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với thực tiễn và quy định đã ban hành; tổ chức các phong trào thi đua có mục tiêu thiết thực, cụ thể, có tính đột phá, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng phát động các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động ở cơ sở; các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát triển khoa học công nghệ, lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nuôi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới; gắn công tác thi đua, khen thưởng với nâng cao đạo đức, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp...

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!


Tác giả: Kim Anh thực hiện
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.034
Hôm qua : 7.314
Tháng 02 : 42.412
Năm 2023 : 981.744
Tổng số : 77.166.829