• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

(laichau.gov.vn)

Ngày 17/2/2023, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 489/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 1228-CV/TU ngày 11/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Công văn số 123/BNN-TCLN ngày 09/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng. Để chủ động triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng và khai thác rừng trái pháp luật, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thành phố

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân; tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, tố giác, lên án những cá nhân có hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật.

 - Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát các dự án, các khu vực sản xuất, đảm bảo không để xảy ra các hành vi lợi dụng thực hiện dự án, sản xuất để lấn chiếm, phá rừng trái pháp luật; giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lâm sản và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý chặt chẽ giống cây trồng lâm nghiệp. Tăng cường kiểm tra công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng; buộc trồng lại rừng hoặc bồi hoàn lại tiền đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước nếu rừng trồng không thành rừng theo quy định. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng khoán bảo vệ rừng, nhất là khi có vi phạm xảy ra, gây thiệt hại về rừng, lâm sản để có biện pháp xử lý, nâng cao trách nhiệm của các bên đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.

- Xem xét kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, để xảy ra tình trạng cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn do buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của cấp trên; phối hợp với cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Chủ động tham mưu, tổ chức triển khai, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 98/UBND-KTN ngày 09/01/2023. 

- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện Quy hoạch Lâm nghiệp cấp quốc gia đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch lâm nghiệp và các quy hoạch khác, nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời có phương án hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện giao rừng, cho thuê rừng thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất; đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt Kế hoạch giao rừng cho các tổ chức là Ban Quản lý rừng phòng hộ. Đối với các diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng lộ trình, kế hoạch đảm bảo việc giao rừng, cho thuê rừng hiệu quả, đúng với các quy định của pháp luật, thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm soát chặt chẽ các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác ngay từ khâu đề xuất quy hoạch, kế hoạch, danh mục đến triển khai thực hiện dự án; không chấp thuận đối với các đề xuất đầu tư dự án gây ảnh hưởng đến rừng tự nhiên không thuộc đối tượng được phép chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên.

- Tham mưu Ban chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh tổ chức triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời, hiệu quả, sẵn sàng xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tham mưu, tổ chức triển khai xây dựng cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh và Đề án chuyển đổi số (Hệ thống phát hiện sớm các điểm cháy rừng, trạm quan trắc giám sát, bảo vệ rừng, hệ thống phân vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh). 

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp; thực hiện theo dõi, giám sát diện tích rừng tại các khu vực triển khai dự án, khu vực sản xuất, thường xuyên cập nhật diễn biến rừng, kiểm tra, rà soát, xử lý kịp thời những diễn biến bất thường ảnh hưởng tiêu cực đến diện tích rừng; phối hợp với các lực lượng trong công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét để ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; quản lý chặt chẽ, kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ, nuôi động vật rừng; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, báo cáo ngay về Ban chỉ huy các cấp để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng; phối hợp với cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện quản lý chặt chẽ giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra trồng rừng. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Tăng cường công tác phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng, các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng được lực lượng chức năng phát hiện và các cơ quan truyền thông phản ánh. 

4. Các Sở, ban, ngành tỉnh 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các giải pháp khắc phục chồng lấn trong giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ, các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích phát triển lâm nghiệp.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương (thường trú trên địa bàn tỉnh): phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đến các tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện. Kịp thời cung cấp tài liệu, thông tin cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp để triển khai ngăn chặn, xử lý theo quy định. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh 

Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng để tạo sự đồng thuận, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.389
Hôm qua : 14.087
Tháng 03 : 504.600
Năm 2023 : 1.775.689
Tổng số : 77.960.774