A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy tinh thần cách mạng Tháng Tám thành công, khơi dậy khát vọng xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững

(laichau.gov.vn)

Cách đây 77 năm với khát vọng “độc lập - tự do” dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 triệu người dân Việt Nam đã vùng lên lật đổ chế độ thực dân, phong kiến giành độc lập cho dân tộc. Phát huy tinh thần cách mạng tiến công của cuộc Cách mạng tháng Tám Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu tiếp tục khơi dậy khát vọng xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, ngày 02/9/1945 (ảnh tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, ngày 02/9/1945 (ảnh tư liệu)

Vào đầu năm 1945, trước những chuyển biến mau lẹ của tình hình thế giới, tạo thuận lợi lớn cho cách mạng Việt Nam và phong trào đấu tranh của quần chúng trong nước phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta nhận định: thời cơ giành thắng lợi đã tới! Đêm 13-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1: Hiệu triệu toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 14-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) nhận định thời cơ đã đến, quyết định tổng khởi nghĩa trong toàn quốc, giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Trong thư kêu gọi đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.  Với khát vọng giành độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân ta đã nhất tề đứng lên đấu tranh, giành chính quyền ở khắp các địa phương trong cả nước. Chỉ trong vòng hai tuần (từ ngày 14 đến 28-8-1945), cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám đã kết thúc thắng lợi. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc và cách mạng vô sản thế giới, một Đảng mác-xít mới 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công cuộc cách mạng vĩ đại, đập tan xiềng xích của chế độ thực dân - phong kiến. Từ thành quả vĩ đại đó, Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với cả thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới đối với đất nước Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức thực hiện đường lối chủ động, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi của truyền thống yêu nước, khát vọng độc lập - tự do với tinh thần và ý chí "không có gì quý hơn độc lập tự do", tạo nên sức mạnh phi thường của cả dân tộc. Tinh thần quật khởi, giá trị to lớn và những bài học quý của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại đã khơi nguồn, bồi đắp sức mạnh cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta vững bước trên chặng đường mới, viết tiếp những trang sử hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 77 năm từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Việt Nam đã trở thành một quốc gia có chế độ chính trị độc lập, có chủ quyền lãnh thổ và tự quyết định con đường phát triển của mình. Thể chế, hệ thống chính trị từng bước hoàn thiện và có bước phát triển; dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy. Công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đem lại những thay đổi to lớn, rất tốt đẹp cho đất nước ta trong hơn 35 năm qua, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Nằm ở biên giới Tây Bắc của Tổ quốc, xa trung tâm cách mạng, chưa có tổ chức đảng lãnh đạo nên phong trào Cách mạng tháng Tám tại Lai Châu hầu như không có, chỉ duy nhất có châu Quỳnh Nhai giành được chính quyền. Song với tinh thần, ý chí khát vọng độc lập tự do của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, ngay sau khi được thành lập ngày 10/10/1949, Ban cán sự Đảng Lai Châu (tiền thân của BCH Đảng bộ tỉnh ngày nay) đã tập trung lãnh đạo tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin theo Đảng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ làm cách mạng. Trải qua 73 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Nhân dân các dân tộc Lai Châu luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Với khát vọng độc lập - tự do, không cam chụi làm nô lệ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước cùng với quân, dân cả nước Đảng bộ tỉnh lãnh đạo Nhân dân các dân tộc vừa sản xuất, vừa chiến đấu; mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn và âm mưu thâm độc của kẻ thù chia rẽ sự đoàn kết các dân tộc nhưng 20 dân tộc anh em trong tỉnh vẫn đồng sức, đồng lòng đấu tranh chống âm mưu thâm độc của kẻ thù; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong sản xuất, cùng nêu cao khẩu hiệu “tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”; cố gắng hết sức mình, nỗ lực tăng gia sản xuất, đóng góp nhiều công sức, vật lực cho kháng chiến, giúp đỡ cán bộ, bộ đội, góp phần cùng với quân, dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và giải phòng hoàn toàn miền nam thống nhất Tổ quốc. Nhất là sau các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lai Châu đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Đồng bào các dân tộc cùng đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khắc phục hậu quả chiến tranh, ra sức tăng gia sản xuất, tiết kiệm, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ổn định và phát triển.

Sau khi chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (mới) năm 2004, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững niềm tin theo Đảng, khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Kinh tế - xã hội của tỉnh không ngừng phát triển, đến nay GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt trên 40 triệu đồng, gấp hơn 15 lần so với năm 2004; đã có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến năm 2021 còn 16,2%; đã có 2 huyện ra khỏi huyện nghèo; 19/77 xã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đời sống của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh được nâng lên cả về vật chất và tỉnh thần. An ninh, quốc phòng luôn ổn định và được tăng cường; hệ thống chính trị, khối đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố và lớn mạnh. Lai Châu đã từng bước ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và tình trạng kém phát triển.

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lai Châu tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Với trọng tâm: Khơi dậy sức mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng dân cư, địa phương, cơ quan, đơn vị quyết tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương đoàn kết, thống nhất, vững mạnh thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định. Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương thưc lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.Cụ thể hóa ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững thành nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hằng năm của các tổ chức, cá nhân để thực hiện hiệu quả; chú trọng khắc phục những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn... Coi trọng môi trường dân chủ; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm, hiệu quả cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Phát huy trách nhiệm nêu gương, vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên trong khẳng định bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường; thắp lên ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong mỗi người dân và cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để động viên, khuyến khích, tạo không khí sôi nỏi trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia, cống hiến vào mọi hoạt động của đời sống xã hội.

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9), chúng ta càng thêm tự hào về chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, khơi dậy khát vọng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng quê hương Lai Châu phát triển nhanh và bền vững./.

Cập nhật ngày 19/8/2022


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.209
Hôm qua : 0
Tháng 12 : 81.025
Năm 2023 : 5.114.790
Tổng số : 81.262.587