Lai Châu giới thiệu nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh