A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản
Đảng bộ xã Ta Gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII:

Từ nhận thức đến hành động

(laichau.gov.vn)

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" (Nghị quyết TW4), nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Những năm qua Đảng bộ xã Ta Gia (thuộc Đảng bộ huyện Than Uyên) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện với tinh thần nghiêm túc, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu.

Một góc trung tâm xã Ta Gia hôm nay.

 

Đảng bộ xã Ta Gia có 177 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ nông thôn (chi bộ bản). Nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết TW 4 nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Đảng ủy xã xây dựng Chương trình hành động số 05-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết TW 4, trong đó xác định rõ nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện và nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết TW 4 và Chương trình hành động của Đảng ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân các dân tộc trong xã. Phân công và gắn trách nhiệm các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực, địa bàn thôn, bản trực tiếp theo dõi, giúp đỡ các chi bộ quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu phù hợp với chức trách, nhiệm vụ đang đảm nhiệm, với tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, giám làm, giám chịu trách nhiệm. 

Qua đó, việc tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Kết quả có 98% đảng viên, trên 96% cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên và trên 1.100 lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân tham gia học tập Nghị quyết. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là cán bộ chủ chốt trong xã đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm; gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động. Tình trạng ngại học tập Nghị quyết và lý luận chính trị từng bước được khắc phục. Nhiều đồng chí dù điều kiện gia đình còn khó khăn nhưng vẫn tích cực, tự giác tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, 95% cán bộ, công chức xã có trình độ văn hóa THPT, 100% trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó 45% trình độ đại học và 80% có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Công tác kiểm điểm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW 4 được thực hiện nghiêm túc. Ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các chi bộ tổ chức kiểm điểm đảng viên, gắn với nhận diện 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cán bộ, đảng viên phát huy tốt tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; từng bước khắc phục tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý. Sau kiểm điểm cán bộ, đảng viên, công chức xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm. Đội ngũ cán bộ, công chức xã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm; thường xuyên bám, nắm cơ sở, chủ động xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở; kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc trong Nhân dân; 3 năm qua xã Ta Gia không có đơn thư kiến nghị vượt cấp.

Để thực hiện có hiệu quả NQTW 4, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đảng ủy xã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Hằng năm, Đảng ủy chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm theo chương trình. Trong 3 năm (2017 - 2019), Đảng ủy xã và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết TW 4  và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với 5 tổ chức đảng và 8 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản chấp hành tốt nội dung được kiểm tra, giám sát. Đa số cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình trạng đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng giảm đáng kể; không có hiện tượng tham ô, tham nhũng, biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ xã Ta Gia từng bước được nâng cao. Kết quả đánh giá, phân xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, Đảng bộ xã 3 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ; riêng năm 2019 có 16/16 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 98,3% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, tăng trên 3% so với năm 2016.

Nhờ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; đoàn kết nội bộ được củng cố và phát huy, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2019, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt trên 33 triệu đồng, tăng trên 7 triệu đồng so với năm 2017. Cán bộ, đảng viên gương mẫu, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường lớp học, nhà văn hóa... Đến nay toàn xã có hệ thống giao thông liên xã, liên bản đi lại thuận lợi 4 mùa; 11/12 bản được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99%; xã giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS mức độ 1; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12%; công tác quốc phòng được quan tâm; an ninh nông thôn cơ bản ổn định; đời sống Nhân dân được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt ngày 16/3/2020 vừa qua, Ta gia được UBND tỉnh Lai Châu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Đảng bộ xã Ta Gia tuy mới là bước đầu. Nhưng đây chính là động lực quan trọng để Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, cụ thể, thiết thực; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Nhân dân xây dựng Ta Gia ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện./.


Tác giả: Đặng Thanh Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.505
Hôm qua : 17.444
Tháng 06 : 251.529
Năm 2021 : 2.536.875
Tổng số : 62.128.259