• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình công tác năm 2021

TT

Danh mục

Đơn vị đề xuất/ xây dựng

Đơn vị thẩm định trình UBND tỉnh

Đơn vị phối hợp

Thẩm quyền phê duyệt

Thời gian

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

QUÝ I

 

 

 

 

 

 

1

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

2

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

3

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

4

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

5

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

6

Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

7

Đề án “Nâng cao chất lượng xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025”.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

8

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Y tế

Sở Y tế

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

9

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 2

 

10

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 2

 

11

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 2.

 

12

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 2.

 

13

Đề án, Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 2

 

14

Tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020” (Quyết định số 150-QĐ/TU, ngày 20/6/2016).

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 2

 

15

Kế  hoạch nâng cao chất lượng đào tạo cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện/thành phố.

UBND
tỉnh 

Tháng 2

 

16

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

17

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 3

 

18

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công quý I/2021, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

19

Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

20

Báo cáo kết quả bổ sung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 3

 

21

Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Tháng 3

 

22

Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

23

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

24

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 3

 

25

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh quyết định ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 66, Luật Đất đai.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

26

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017  của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp, Tài chính Thanh tra tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBMTTQ tỉnh và
UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

27

Quy định cụ thể một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện/thành phố, các xã, phường, thị trấn.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

28

Quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

29

Quy định về một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Các sở, ngành liên quan.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

30

Quyết định thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

 

QUÝ II

 

 

 

 

 

 

31

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

32

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

33

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

34

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

35

Báo cáo tổng  kết Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 4

 

36

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng văn bản quản lý pháp luật trình HĐND tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quản lý pháp luật của HĐND trình ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Lai Châu.

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện/thành phố và các cơ quan có liên quan.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

37

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 4

 

38

Quyết định thay thế Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 6/9/2017 Quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

39

Bãi bỏ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và một số nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

 

UBND tỉnh

Tháng 4

 

40

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

Cục Thuế tỉnh; các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

41

Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang; diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

42

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

43

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh quy định mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Thông tin và Truyền Thông

Sở Tài chính

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

44

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

45

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

46

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5.

 

47

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

48

Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 5

 

49

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện/thành phố và các cơ quan có liên quan.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

50

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

 HĐND tỉnh

Tháng 5

 

51

Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

52

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

53

Quyết định phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, cao đẳng sư phạm trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính; Sở Tư pháp

UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

54

Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025.

Sở Y tế

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

55

Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021 - 2030.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 5

 

56

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

57

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh.

Tháng 6

 

58

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh.

Tháng 6

 

59

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh.

Tháng 6

 

60

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Báo cáo trình HĐND tỉnh

Tháng 6

 

61

Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh.

Tháng 6

 

62

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

Công an tỉnh

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh.

Tháng 6

 

63

Báo cáo xây dựng dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tháng 6

 

64

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công năm 2022 (báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - vòng 1).

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Tháng 6

 

65

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Tháng 6

 

66

Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND
tỉnh.

Tháng 6

 

67

 Điều chỉnh, bổ sung giá đất trong bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện/thành phố.

Thường trực HĐND tỉnh thông qua; UBND tỉnh phê duyệt.

Tháng 6

 

68

Tờ trình và dự thảo nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành và UBND các huyện/thành phố có liên quan.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

Tháng 6

 

69

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 6

 

 

QUÝ III

 

 

 

 

 

 

70

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 07, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 7

 

71

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 7

 

72

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 07, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 7

 

73

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 07, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 7

 

74

Nghị quyết quy định khung học phí hoặc mức thu học phí, các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2021-2022.

Sở Giáo dục & Đào tạo

Sở Tài chính

Sở Tài chính; Sở Tư pháp; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 7

Sau khi Chính phủ ban hành NĐ sửa đổi bổ sung hoặc thay thế NĐ 86/2015/NĐ-CP.

75

Nghị quyết về Quy chế quản lý kiến trúc các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 7

 

76

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 08, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 8

 

77

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 8

 

78

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 08, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố

UBND tỉnh

Tháng 8

 

79

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 08, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 8

 

80

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ngành; UBND các huyện/thành phố.

 HĐND tỉnh

Tháng 8

 

81

Nghị Quyết Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch

Sở Tư pháp

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND
tỉnh.

Tháng 8

 

82

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

UBND tỉnh

Tháng 8

 

83

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 9

 

84

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 9

 

85

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công 9 tháng năm 2021,  nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 9

 

86

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 9

 

87

Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài chính, UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Tháng 9

 

88

Xây dựng Đề án chuyển đổi Ipv6 trên phạm vi toàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền Thông

Sở Thông tin và Truyền Thông

 

Quyết
định của
UBND
tỉnh.

Tháng 9

 

89

Quyết định ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, TT&DL

Sở Văn hóa, TT&DL

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 9

 

 

QUÝ IV

 

 

 

 

 

 

90

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 10

91

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 10

 

92

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 10

 

93

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 10

 

94

Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh.

Tháng 10

 

95

Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 10

 

96

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng.

UBND tỉnh

Tháng 10

 

97

Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết ban hành quy định về thực hiện phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

 HĐND tỉnh

Tháng 10

98

Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết ban hành quy định về thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

 HĐND tỉnh

Tháng 10

 

99

Quyết định ban hành giá rừng, khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài chính, UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 10

 

100

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Sở Tư pháp

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 10

 

101

Đề án: Hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại các huyện, thành phố giai đoạn 2022-2025.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 10

 

102

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 11

 

103

Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021; kế hoạch năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh.

Tháng 11

 

104

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2021; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh.

Tháng 11

 

105

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 và xây dựng dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương 2022.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; HĐND tỉnh.

Tháng 11

 

106

Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 11

 

107

Báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh.

Tháng 11

 

108

Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2020.

Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 11

 

109

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Công an tỉnh

Công an tỉnh

 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh.

Tháng 11

 

110

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 11

 

111

Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh thông qua; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tháng 11

 

112

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2021 và kế hoạch biên chế năm 2022.

Các sở, ban, ngành

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Tháng 11

 

113

Nghị quyết quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2022.

Các sở, ban, ngành

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 11

 

114

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành và UBND các huyện/thành phố có liên quan.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

Tháng 11

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.590
Hôm qua : 12.803
Tháng 09 : 266.794
Năm 2023 : 4.405.077
Tổng số : 80.590.162